• Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc

    Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc

    Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đánh thực hiện công việc; Quy trình đánh giá thực hiện công việc; Phương pháp đánh giá thực hiện công việc; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

     46 p dainam 21/05/2023 1 0

  • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực

    Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực

    Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nhân lực; Quá trình hình thành và phát triển của quản trị nhân lực; Các hoạt động chủyếu của quản trị nhân lực; Vai trò của Bộ phận chức năng về nguồn nhân lực; Môi trường hoạt...

     30 p dainam 21/05/2023 1 0

  • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc

    Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc

    Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm công việc; Khái niệm thiết kế công việc; Phân tích công việc; Các phương pháp thu thập thông tin khi phân tích công việc; Quy trình xây dựng bản mô tả công việc;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

     39 p dainam 21/05/2023 2 0

  • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quan hệ với người lao động

    Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quan hệ với người lao động

    Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quan hệ với người lao động" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về quan hệ lao động; Quản lý xung đột trong lao động. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

     25 p dainam 21/05/2023 1 0

  • Kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia

    Kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia

    Bài viết Kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia phân tích, làm rõ những kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia đó là: Xác định rõ mục tiêu tổng thể của chiến lược; Đề ra các mục tiêu cụ thể thông qua lựa chọn lĩnh vực nổi trội của quốc gia; Khẳng định vai trò tiên quyết...

     8 p dainam 21/05/2023 1 0

  • Bàn luận về phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ

    Bàn luận về phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ

    Bài viết Bàn luận về phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ nghiên cứu và trình bày khái niệm, phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ trong các doanh nghiệp nói chung dựa theo phương pháp đo lường đơn giản là Hệ số giá trị tăng thêm của vốn trí tuệ “The value added of intellectual capital...

     5 p dainam 21/05/2023 1 0

  • Đình công lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp

    Đình công lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp

    Bài viết Đình công lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp nghiên cứu vấn đề đình công của lao động trong các doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá hậu quả và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế đình công lao động, giữ vững ổn định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

     10 p dainam 21/05/2023 1 0

  • Vai trò của quá trình chính thức hóa đối với kết quả đổi mới sáng tạo sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại Việt Nam

    Vai trò của quá trình chính thức hóa đối với kết quả đổi mới sáng tạo sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại Việt Nam

    Bài viết Vai trò của quá trình chính thức hóa đối với kết quả đổi mới sáng tạo sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ tại Việt Nam trình bày dữ liệu và phương pháp nghiên cứu; đưa ra những phát hiện chính về các tác động khác nhau của việc chính thức hóa ảnh hưởng đến kết quả đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; cuối cùng, tác...

     12 p dainam 21/05/2023 0 0

  • Đánh giá chất lượng dịch vụ - nền tảng lý thuyết

    Đánh giá chất lượng dịch vụ - nền tảng lý thuyết

    Bài viết Đánh giá chất lượng dịch vụ - nền tảng lý thuyết trình bày khái quát về các mô hình nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ; Phân tích đánh giá các mô hình chất lượng dịch vụ. Từ những kết quả phân tích và đánh giá xuyên suốt quá trình nghiên cứu, nghiên cứu này đã chỉ ra những định hướng nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch...

     8 p dainam 21/05/2023 1 0

  • Mô hình kinh doanh nhà hàng theo hướng bền vững

    Mô hình kinh doanh nhà hàng theo hướng bền vững

    Bài viết Mô hình kinh doanh nhà hàng theo hướng bền vững tiến hành khảo sát thực trạng của vấn đề, nhu cầu giải quyết vấn đề của các bên liên quan, tổng hợp nguyên nhân cụ thể của vấn đề và đề xuất giải pháp cuối cùng.

     6 p dainam 21/05/2023 1 0

  • Quy tắc ứng xử trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản

    Quy tắc ứng xử trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản

    Bài viết Quy tắc ứng xử trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản trình bày khái niệm về doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp; Các yếu tố cấu thành nên văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản; Vai trò văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản; Mối quan hệ bên trong của văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.

     7 p dainam 21/05/2023 1 0

  • Phát hiện mẫu bất thường cho trong doanh nghiệp bán lẻ bằng phân tích motif

    Phát hiện mẫu bất thường cho trong doanh nghiệp bán lẻ bằng phân tích motif

    Bài viết Phát hiện mẫu bất thường cho trong doanh nghiệp bán lẻ bằng phân tích motif khai phá motif cho chuỗi thời gian và phát hiện bất thường bằng thuật toán học máy rừng ngẫu nhiên được đề xuất. Một mô hình xác định các mẫu hành vi gian lận và phân loại các đối tượng trong bài toán phát hiện bất thường ở cấp độ tài khoản được mô hình...

     12 p dainam 21/05/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số