• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; xác định dòng tiền của dự án đầu tư; các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư; một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

   42 p dainam 28/02/2021 12 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Giá trị thời gian của tiền" tìm hiểu giá trị theo thời gian của tiền; lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số ứng dụng lý thuyết giá trị theo thời gian của tiền.

   24 p dainam 28/02/2021 12 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp" để nắm chi tiết các nội dung về khái niệm về vốn kinh doanh; vốn cố định; vốn lưu động; hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

   38 p dainam 28/02/2021 13 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" sẽ giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm nội dung chủ yếu, vai trò và mục tiêu của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tài chính và việc tổ chức tài chính của doanh nghiệp.

   25 p dainam 28/02/2021 13 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp" giúp học viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về nội dung chi phí, doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; nhận thức rõ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ đó rút ra vấn đề về đầu tư và phương pháp quản lý chi phí.

   35 p dainam 28/02/2021 13 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Cổ tức của công ty cổ phần" được biên soạn nhằm giúp người học nắm chắc kiến thức cổ tức, hình thức và trình tự trả cổ tức; chính sách trả cổ tức của công ty; cổ tức bằng cổ phiếu; mua lại cổ phiếu.

   24 p dainam 28/02/2021 15 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệp" tìm hiểu rủi ro kinh doanh và đòn bẩy kinh doanh; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính; đòn bẩy tổng hợp.

   34 p dainam 28/02/2021 13 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp; mô hình về nguồn tài trợ; nguồn tài trợ ngắn hạn; nguồn tài trợ dài hạn.

   41 p dainam 28/02/2021 14 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, quan hệ tín dụng, các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại, ngân hàng Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p dainam 28/12/2020 43 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính nước ta, ngân sách nhà nước, tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p dainam 28/12/2020 39 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Nghiệp vụ cho vay" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng DN, nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p dainam 28/11/2020 40 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng" trình bày các nội dung: Căn bản về tín dụng ngân hàng, lãi suất tín dụng, quy trình tín dụng, bảo đảm tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p dainam 28/11/2020 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số