Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ - ĐH Kinh tế TP.HCM

Giáo trình Lý thuyết Tài chính cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng, Ngân hàng. Nội dung chi tiết giáo trình được đề cập trong 9 chương, bao gồm các vấn đề: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ, những vấn đề cơ bản về tài chính, những vấn đề cơ bản về tín dụng, ngân sách nhà nước, thị trường tài chính và định chế tài chính trung gian, tài chính doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, lạm phát và chính sách tiền tệ, quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế. Mời bạn đọc tham khảo.