• Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị bán lẻ điện tử; thị trường và phối thức bán lẻ điện tử; quản trị website bán lẻ điện tử; kỹ thuật trưng bày hàng hóa trên website bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thương mại xã hội và bán lẻ trên mạng xã hội; quản trị thực hiện đơn hàng trong bán lẻ điện tử; quản trị quan hệ khách hàng trong bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Giáo trình Một sức khỏe: Phần 1

  Giáo trình Một sức khỏe: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Một sức khỏe" cung cấp cho học viên những nội dung về: đại cương một sức khỏe; một số vấn đề cơ bản về một sức khỏe; các yếu tố ảnh hưởng đến một sức khỏe; mối tương tác qua lại giữa sức khỏe con người, sức khỏe động vật và sức khỏe hệ sinh thái; năng lực cốt lõi một sức khỏe;... Mời các bạn cùng...

   93 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Giáo trình Một sức khỏe: Phần 2

  Giáo trình Một sức khỏe: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Một sức khỏe" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: áp dụng năng lực một sức khỏe trong kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm; lập kế hoạch và quản lý kế hoạch trong kiểm soát dịch bệnh; các yếu tố văn hóa, niềm tin và một sức khỏe; lãnh đạo, hợp tác, quan hệ đối tác một sức khỏe;... Mời các bạn...

   110 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Tài chính quốc tế" cung cấp cho học viên những nội dung về: môi trường tài chính quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; thị trường giao ngay; thị trường kỳ hạn; thị trường tiền tệ giao sau; chu chuyển vốn quốc tế; các hành vi tỷ giá hối đoái; các mối liên hệ giữa lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái;... Mời các...

   220 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Tài chính quốc tế" cung cấp cho học viên những nội dung về: dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá; đo lường độ nhạy cảm đối với các dao động tỷ giá; phòng ngừa rủi ro và độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá; tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn; tài trợ thương mại quốc tế; tài trợ ngắn hạn quốc tế; quản trị...

   220 p dainam 26/11/2022 1 0

 • Bài giảng Đề án khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Đề án khởi sự kinh doanh

  Bài giảng "Đề án khởi sự kinh doanh" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan khởi sự kinh doanh; ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh; triển khai việc tạo lập doanh nghiệp; quy trình xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p dainam 24/10/2022 150 8

 • Bài giảng Hành vi tổ chức (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

  Bài giảng Hành vi tổ chức (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

  Bài giảng Hành vi tổ chức (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh) cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan hành vi tổ chức; cơ sở hành vi cá nhân và ra quyết định cá nhân; tạo động lực cho người lao động; cơ sở của hành vi nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p dainam 24/10/2022 139 12

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 1

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị chất lượng" cung cấp cho học viên những nội dung về: lịch sử hình thành và phát triển của chất lượng và quản lý chất lượng; chất lượng sản phẩm; quản lý chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p dainam 24/10/2022 164 7

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 2

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị chất lượng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: lượng hóa và đánh giá chất lượng; quản lý chất lượng toàn diện; hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn; quản lý chất lượng trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dainam 24/10/2022 116 12

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 1

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị sự thay đổi" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm thay đổi; quản trị sự thay đổi tổ chức; những rào cản đối với thay đổi; văn hóa tổ chức; giới thiệu hai mô hình tiêu biểu của thay đổi tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p dainam 24/10/2022 74 13

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 2

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị sự thay đổi" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: hoạch định và kế hoạch thay đổi trong tổ chức; tổ chức thực hiện và quản trị kế hoạch thay đổi; truyền thông cho sự thay đổi tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p dainam 24/10/2022 115 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số