Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - Phạm Văn Minh

Giáo trình Quản lý dự án đầu tư của tác giả Phạm Văn Minh cung cấp những nội dung cơ bản về quá trình xây dựng dự án hay thẩm định một dự án đầu tư. Nội dung giáo trình gồm 6 chương bao gồm các vấn đề: Tổng quan chung về quản lý dự án đầu tư, nội dung nghiên cứu của một dự án nghiên cứu đầu tư, một số chỉ tiêu tài chính của dự án, phân tích dòng tài chính của dự án, quản lý tiến độ thời gian của dự án đầu tư, một sô ứng dụng phần mềm Microsoft Project trong phân tích và quản lý dự án. Mời bạn đọc tham khảo.