• Ebook Nhân học: Khoa học về sự khác biệt văn hóa - Phần 1

  Ebook Nhân học: Khoa học về sự khác biệt văn hóa - Phần 1

  Cuốn sách “Nhân học – Khoa học về sự khác biệt văn hóa” sẽ cung cấp cho người đọc câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về nhân học như “Nhân học là gì”, “kiến thức nhân học có thể được ứng dụng ở đâu”, “một sinh viên ngành nhân học sau khi ra trường có thể làm những công việc gì và tại sao họ lại có thể đảm nhiệm...

   71 p dainam 26/06/2022 72 3

 • Ebook Nhân học: Khoa học về sự khác biệt văn hóa - Phần 2

  Ebook Nhân học: Khoa học về sự khác biệt văn hóa - Phần 2

  Bằng một lối diễn đạt giản dị và dễ hiểu, tác giả không chỉ giúp người đọc làm sáng tỏ những vấn đề trên, mà còn cung cấp cho chúng ta một cách nhìn mới mẻ về nhân học. Nhân học là một trong những khoa học hiếm hoi mà mối quan tâm chủ đạo của nó là lý giải sự khác biệt về văn hóa giữa con người ở nơi này và con người ở nơi khác...

   47 p dainam 26/06/2022 71 2

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan điểm cơ bản của CN.Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; Sứ mệnh lịch sử...

   12 p dainam 24/02/2022 79 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 5 Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ cấu xã hội-giai cấp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Cơ cấu xã hội –...

   11 p dainam 24/02/2022 80 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 4 Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa cung cấp cho người học những kiến thức như: Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p dainam 24/02/2022 85 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 3 Chủ nghĩa Xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Chủ nghĩa xã hội; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dainam 24/02/2022 79 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 1 Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học.

   12 p dainam 24/02/2022 81 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam.

   19 p dainam 24/02/2022 87 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 7 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 7 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 7 Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, vị trí, chức năng của gia đình; Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

   21 p dainam 24/02/2022 80 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975) cung cấp cho người học những kiến thức như: Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước,...

   78 p dainam 24/02/2022 77 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945 - 1989); Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.

   55 p dainam 24/02/2022 82 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa cung cấp cho người học những kiến thức như: Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; Công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dainam 24/02/2022 82 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số