• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về C/C++" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình và ngôn ngữ lập trình, quy trình viết và thực thi chương trình, cấu trúc của một chương trình C/C++,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dainam 28/06/2020 17 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, lệnh nhảy vô điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dainam 28/06/2020 17 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Mảng, chuỗi và hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, chuỗi, mảng chuỗi, hàm, đệ quy, hàm và mảng dữ liệu, tổ chức chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p dainam 28/06/2020 18 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Con trỏ và số học địa chỉ" cung cấp cho người học các kiến thức: Địa chỉ, phép toán, con trỏ, các phép toán với con trỏ, cấp phát và thu hồi bộ nhớ động, con trỏ và mảng, chuỗi, mảng con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p dainam 28/06/2020 16 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Kiểu dữ liệu cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo, khởi tạo; truy nhập các thành phần, hàm với cấu trúc, câu lệnh typedef, hàm sizeof. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dainam 28/06/2020 16 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Tệp tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập, khai báo kiểu tệp tin, các thao tác truy xuất tệp tin, các hàm tệp tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p dainam 28/06/2020 14 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính điện tử, thông tin và xử lý thông tin, hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p dainam 28/06/2020 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và chức năng chính của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, hệ điều hành Windows, một số phần mềm và tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 28/06/2020 14 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chất của thuật toán, biểu diễn thuật toán, các cấu trúc thuật toán cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   19 p dainam 28/06/2020 16 0

 • Giáo trình Hệ điều hành mạng Windows 2000 Server: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành mạng Windows 2000 Server: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành mạng Windows 2000 Server: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: DHCP và WINS trên windows 2000 Server, đảm bảo an toàn hệ thống, bảo mật hệ thống, dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động, bổ sung máy chủ WINS, virus máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p dainam 30/03/2020 52 0

 • Giáo trình Hệ điều hành mạng Windows 2000 Server: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều hành mạng Windows 2000 Server: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều hành mạng Windows 2000 Server: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Những khái niệm cơ bản của hệ điều hành mạng Windows, thiết lập mạng theo mô hình Workgroup, thiết lập mạng theo mô hình vùng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p dainam 30/03/2020 52 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 1

  Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất, nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt và có thể triển khai ngay một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003; cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FTP Server, Web Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p dainam 30/03/2020 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số