• Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 1: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" trình bày đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa; kế toán luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê...

   27 p dainam 28/02/2021 10 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 3 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 3 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 3: Kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp và trong các đơn vị chủ đầu tư" được biên soạn nhằm tìm hiểu đặc điểm hoạt động xây lắp; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp xây lắp; kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp; kế toán tại các đơn vị chủ đầu tư.

   36 p dainam 28/02/2021 12 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 2 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 2 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 2: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động nhập khẩu; kế toán hoạt động xuất khẩu.

   34 p dainam 28/02/2021 13 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 4 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 4 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 4: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ" thông qua bài học, người học sẽ phân biệt được đặc thù riêng có trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng đến công tác kế toán; phân loại chính xác các khoản mục chi phí trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ; liệt kê được...

   21 p dainam 28/02/2021 12 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 5 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 5: Kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp" trình bày đặc điểm hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; kế toán chi phí sản xuất và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm...

   19 p dainam 28/02/2021 15 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 7 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 7 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 7: Kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính" trình bày thực hiện những hoạt động theo yêu cầu để kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính; trao đổi với nhà quản lí và ủy ban kiểm toán; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính.

   23 p dainam 26/01/2021 27 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 6: Chiến lược và chương trình kiểm toán" giúp các bạn nắm được các loại thử nghiệm kiểm toán trong kiểm toán tài chính; lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện; thiết kế chương trình kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

   24 p dainam 26/01/2021 26 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 5 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 5 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kiểm toán - Bài 5: Đánh giá kiểm soát nội bộ với lập báo cáo tài chính" để nắm chi tiết ảnh hưởng của hoạt động kiểm soát nội bộ với lập báo cáo tài chính tới kiểm toán; những bộ phận cấu thành và nguyên tắc của kiểm soát nội bộ; kiểm soát nội bộ quá trình lập báo báo tài chính.

   24 p dainam 26/01/2021 28 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 4: Lập kế hoạch kiểm toán" gồm các nội dung đánh giá trọng yếu; nhận diện và đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu trong kiểm toán; kế hoạch kiểm toán với rủi ro sai phạm trọng yếu đã nhận diện.

   36 p dainam 26/01/2021 26 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 3 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 3 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 3: Bằng chứng kiểm toán" được biên soạn giúp người học nắm được các kiến thức về yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán; thu thập bằng chứng kiểm toán.

   30 p dainam 26/01/2021 28 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 2 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 2 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 2: Quy trình hình thành ý kiến kiểm toán" trình bày khái quát về quy trình hình thành ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính; nội dung các giai đoạn của quy trình hình thành ý kiến kiểm toán.

   27 p dainam 26/01/2021 24 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 7: Báo cáo tài chính trong các công ty" liệt kê và trình bày được các loại báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất; nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính và sự thay đổi chính sách kế toán.

   45 p dainam 26/01/2021 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số