• Bài giảng Kiểm toán: Bài 7 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 7 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 7: Kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính" trình bày thực hiện những hoạt động theo yêu cầu để kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính; trao đổi với nhà quản lí và ủy ban kiểm toán; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính.

   23 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 6: Chiến lược và chương trình kiểm toán" giúp các bạn nắm được các loại thử nghiệm kiểm toán trong kiểm toán tài chính; lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện; thiết kế chương trình kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

   24 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 5 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 5 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kiểm toán - Bài 5: Đánh giá kiểm soát nội bộ với lập báo cáo tài chính" để nắm chi tiết ảnh hưởng của hoạt động kiểm soát nội bộ với lập báo cáo tài chính tới kiểm toán; những bộ phận cấu thành và nguyên tắc của kiểm soát nội bộ; kiểm soát nội bộ quá trình lập báo báo tài chính.

   24 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 4: Lập kế hoạch kiểm toán" gồm các nội dung đánh giá trọng yếu; nhận diện và đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu trong kiểm toán; kế hoạch kiểm toán với rủi ro sai phạm trọng yếu đã nhận diện.

   36 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 3 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 3 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 3: Bằng chứng kiểm toán" được biên soạn giúp người học nắm được các kiến thức về yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán; thu thập bằng chứng kiểm toán.

   30 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 2 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 2 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 2: Quy trình hình thành ý kiến kiểm toán" trình bày khái quát về quy trình hình thành ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính; nội dung các giai đoạn của quy trình hình thành ý kiến kiểm toán.

   27 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 7 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 7: Báo cáo tài chính trong các công ty" liệt kê và trình bày được các loại báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất; nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính và sự thay đổi chính sách kế toán.

   45 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 6 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 6 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 6: Kế toán giải thể và tổ chức lại công ty" tìm hiểu các trường hợp giải thể công ty; trình tự giải thể; nguyên tắc tài chính và phương pháp kế toán; kế toán chia, tách công ty; kế toán hợp nhất và sáp nhập công ty, tài khoản sử dụng; phương pháp hạch toán.

   42 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 5 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 5 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 5: Kế toán phân phối lợi nhuận trong các công ty" tìm hiểu tài khoản sử dụng; cách thức phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH; chia cổ tức trong công ty cổ phần trong kế toán phân phối lợi nhuận; các loại công ty theo pháp luật Việt Nam.

   21 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 4 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 4 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 4: Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu" với mục tiêu giúp người học nắm được khái niệm trái phiếu, đặc điểm trái phiếu; các nghiệp vụ chi tiết liên quan đến phát hành trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu.

   30 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 3 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 3 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 3: Kế toán biến động vốn góp trong các công ty" chỉ ra được các trường hợp biến động vốn góp trong 1 loại hình công ty cụ thể là công ty TNHH; công ty cổ phần; công ty hợp danh; kế toán tăng, giảm vốn trong công ty cổ phần; tài khoản sử dụng; phương pháp hạch toán.

   34 p dainam 26/01/2021 0 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 2 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 2: Kế toán thành lập công ty" để nắm chi tiết nội dung kiến thức các quy định pháp lý về thành lập công ty tại Việt Nam; nội dung về kế toán chi phí thành lập công ty; kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần; kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh.

   32 p dainam 26/01/2021 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số