Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Thị Quy

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về cán cân thanh toán quốc tế. Các nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm, kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế, việc ghi chép các số liệu trong lập cán cân thanh toán, nguyên tắc bút toán của cán cân thanh toán quốc tế, mối quan hệ của cán cân thanh toán, các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.