Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 7

Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 7 Chiến luợc giá gồm các khái niệm chiến lược giá các loại chiến lược giá giúp xác định các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng giúp xác định mức giá nhằm đạt mục tiêu của doanh nghiệp