Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 3

Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 3 Nội dung sẽ cho ta biết khái quát về cầu thị trường , mối liên hệ giữa cầu và giá cả, hiểu biết về khác hàng