Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 8

Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 8 Là sự kết hợp giá cả với các yếu tố khác của marketing.Trong đó có phối hợp giá với quyết định sản phẩm, phối hợp giá với quyết định về phân phối hay phối hợp giá với quyết định xúc tiến khuyếch trương