• Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 3: Kế toán xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận" giúp các bạn tính toán lợi nhuận trong doanh nghiệp; kế toán xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán; phương thức và trình tự phân phối lợi nhuận; quyết toán lợi nhuận, kế toán phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp.

   38 p dainam 28/09/2021 33 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" cung cấp đến các bạn kiến thức về nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.

   42 p dainam 28/09/2021 34 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 5: Báo cáo tài chính" trình bày các hệ thống báo cáo trong báo cáo tài chính.; cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính; kết cấu của từng báo cáo; thời điểm lập, gửi và nơi gửi báo cáo tài chính.

   64 p dainam 28/09/2021 32 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 1 - Lập kế hoạch kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng, lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn nhóm kiểm toán, tìm hiểu về khách hàng và môi trường hoạt động, tìm hiểu chính sách kế toán và chu trình kinh doanh quan trọng, phân tích sơ bộ.

   60 p dainam 28/09/2021 37 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 7 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 7 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 7: Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng hợp kết quả kiểm toán; phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối; xem xét các vấn đề cần giải quyết trước khi phát hành BCKT; thư giải trình của BGĐ, HĐQT; soát xét phê duyệt và phát hành báo cáo.

   18 p dainam 28/09/2021 38 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 0 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 0 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương này giới thiệu về nội dung giảng dạy của học phần. Nội dung học phần gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức: Lập kế hoạch kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán tài sản, kiểm toán nợ phải trả, kiểm toán nguồn vốn, kiểm toán chi tiết báo cáo kết quả kinh doanh, lập báo cáo kiểm toán.

   7 p dainam 28/09/2021 32 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 6: Báo cáo chi tiết - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Kiểm toán doanh thu, kiểm toán giá vốn hàng bán, kiểm toán chi phí bán hàng, kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp, kiểm toán doanh thu và chi phí tài chính, kiểm toán thu nhập và chi phí khác, kiểm toán lãi trên cổ phiếu.

   26 p dainam 28/09/2021 37 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 3: Kiểm toán tài sản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn, các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và dài hạn, các khoản phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn và dài hạn.

   59 p dainam 28/09/2021 34 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 4 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 4 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 4: Kiểm toán nợ phải trả. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vay và nợ ngắn hạn/dài hạn; phải trả nhà cung cấp ngắn hạn và dài hạn; thuế, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước; phải trả người lao động, các khoản trích theo lương và dự phòng trợ cấp mất việc làm; chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn;...

   37 p dainam 28/09/2021 31 0

 • Hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

  Hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

  Bài viết tìm hiểu các loại kiểm soát và thủ tục kiểm soát nội bộ; quản lý chi ngân sách nhà nước; yêu cầu kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính; các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   8 p dainam 28/09/2021 19 0

 • Vận dụng quy trình kiểm toán nội bộ vào các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng

  Vận dụng quy trình kiểm toán nội bộ vào các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng

  Bài viết này sẽ trình bày những nội dung liên quan đến quy trình kiểm toán nội bộ, nhằm giúp nhà quản lý thấy được tầm quan trọng khi vận dụng kiểm toán nội bộ vào trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.

   14 p dainam 28/09/2021 27 0

 • Phân tích ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Phân tích ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Bài viết sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO 2013, đến hiệu quả hoạt động của 160 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thông qua hai chỉ tiêu là, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên tổng tài...

   10 p dainam 28/09/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số