• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2 - ĐH Tây Đô

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2 - ĐH Tây Đô

  Nội dung cuốn sách được bố cục gồm 7 chương do ThS. Huỳnh Thị Kiều Thu làm chủ biên. Mỗi chương được kết cấu thành 4 phần: phần mục tiêu nhằm giới thiệu khái quát những kiến mà sinh viên cần nắm bắt cụ thể của từng chương; phần nội dung được biên soạn theo trình tự, kết cấu, nội dung của môn học một cách chi tiết, cụ thể, với...

   89 p dainam 24/02/2022 74 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1 - ĐH Tây Đô

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1 - ĐH Tây Đô

  Bài giảng được biên soạn trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu phong phú của các trường đại học trong và ngoài nước đồng thời cập nhật chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính mới ban hành. Qua 7 chương của bài giảng, bạn đọc có thể nắm bắt một cách toàn diện các vấn đề của nguyên lý kế toán. Mời các bạn cùng...

   72 p dainam 24/02/2022 83 1

 • Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; chế độ báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây!

   121 p dainam 24/02/2022 80 1

 • Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán nguyên vật liệu công cụ – dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p dainam 24/02/2022 74 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các khoản đầu tư, kế toán chứng khoán kinh doanh, kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán đầu tư vào công ty con, kế toán góp vốn vào công ty liên doanh, kế toán đầu tư khác, kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Mời các bạn cùng tham...

   26 p dainam 24/02/2022 71 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán thành phẩm, kế toán quá trình tiêu thụ, kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   26 p dainam 24/02/2022 66 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, kế toán các quỹ khác của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   29 p dainam 24/02/2022 70 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   17 p dainam 24/02/2022 61 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các khoản phải thu, Kế toán các khoản phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   30 p dainam 24/02/2022 66 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 6

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 6

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 6 trình bày các nội dung chính sau: Báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   24 p dainam 24/02/2022 71 1

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán, nguyên tắc cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   15 p dainam 24/02/2022 39 1

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, nhiệm vụ của tổ chức báo cáo kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   27 p dainam 24/02/2022 58 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số