• Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 10: Nghiệp vụ kế toán tổng hợp

  Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 10: Nghiệp vụ kế toán tổng hợp

  Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 10: Nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quyết toán tạm ứng; lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại; lập chứng từ ghi sổ; tạm tính thuế TNDN; quyết toán thuế TNDN; xác định kết quả hoạt động; kết chuyển số dư cuối năm; khóa sổ kế toán; báo...

   14 p dainam 26/06/2022 21 0

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế

  Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế

  Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 11: Nghiệp vụ kế toán thuế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập bảng kê mua vào; lập bảng kê bán ra; khấu trừ thuế; tờ khai thuế; nộp thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p dainam 26/06/2022 23 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 8: Hoàn thành kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 8: Hoàn thành kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 8: Hoàn thành kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nợ tiềm tàng; các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ; giả định hoạt động liên tục; soát xét giao dịch với các bên liên quan; đánh giá kết quả;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p dainam 24/05/2022 29 2

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm của khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn...

   40 p dainam 24/05/2022 30 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.2: Kiểm toán giá vốn bán hàng (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.2: Kiểm toán giá vốn bán hàng (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.2: Kiểm toán giá vốn bán hàng (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm giá vốn bán hàng; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với giá vốn bán hàng; các thủ tục kiểm toán giá vốn bán hàng thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   13 p dainam 24/05/2022 27 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm hàng tồn kho; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và thanh toán; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p dainam 24/05/2022 25 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.2: Kiểm toán doanh thu (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.2: Kiểm toán doanh thu (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.2: Kiểm toán doanh thu (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về thủ tục chung; thủ tục phân tích; kiểm tra chi tiết; lập bảng tổng hợp doanh thu theo khách hàng, nhóm hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp theo các tháng (quí) trong kỳ, đối chiếu Sổ cái;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   18 p dainam 24/05/2022 29 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.1: Kiểm toán nợ phải thu (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.1: Kiểm toán nợ phải thu (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 5.1: Kiểm toán nợ phải thu (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung, đặc điểm chu trình bán hàng và thu tiền; mục tiêu kiểm toán nợ phải thu; kiểm soát nội bộ đối với nợ phải thu khách hàng; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   35 p dainam 24/05/2022 27 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 4: Kiểm toán tiền (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 4: Kiểm toán tiền (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 4: Kiểm toán tiền (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về đặc điểm khoản mục tiền; mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền; kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p dainam 24/05/2022 40 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về xác định mục đích và cách sử dụng của giấy tờ làm việc; xác định những yếu tố chính của giấy tờ làm việc hiệu quả; những kỹ thuật cơ bản áp dụng trong giấy tờ làm việc; phân biệt những giấy tờ làm việc hiệu quả và...

   33 p dainam 24/05/2022 30 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 2: Lấy mẫu kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 2: Lấy mẫu kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 2: Lấy mẫu kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm; lấy mẫu kiểm toán; lấy mẫu thống kê và phi thống kê; rủi ro lấy mẫu và rủi ro ngoài mẫu; quy trình lấy mẫu kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p dainam 24/05/2022 27 1

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 1: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 1: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 1: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động; tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ; phân tích sơ bộ báo cáo tài chính; đánh giá rủi ro và xác lập mức trọng yếu; nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện các...

   20 p dainam 24/05/2022 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số