• Bài giảng Thuế: Bài 1 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 1 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 1 Tổng quan về thuế cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Thuế; Giới thiệu các sắc thuế đang áp dụng tại Việt Nam; Phân loại thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dainam 23/01/2022 40 12

 • Bài giảng Thuế: Bài 2 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 2 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 2 Thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu cung cấp cho người học những kiến thức như: Những quy định chung; Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu; Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu; Phương pháp tính thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p dainam 23/01/2022 41 13

 • Bài giảng Thuế: Bài 3 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 3 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 3 Thuế bảo vệ môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Những quy định chung; Phương pháp tính thuế bảo vệ môi trường; Kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p dainam 23/01/2022 47 6

 • Bài giảng Thuế: Bài 4 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 4 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 4 Thuế tiêu thụ đặc biệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy định chung; Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt; Kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dainam 23/01/2022 41 6

 • Nhận thức về các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nhận thức về các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết này tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của Kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, trên cơ sở đó đánh giá nhận thức của các nhân sự trong các ngân hàng thương mại Việt Nam về nội dung này. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dainam 28/12/2021 57 1

 • Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam

  Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam

  Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính của 188 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2010-2019. Nghiên cứu sử dụng phương pháp logit và phân chia ý kiến kiểm toán thành hai loại: ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần và ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp nhận toàn phần. Mời...

   9 p dainam 28/12/2021 64 13

 • Phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam

  Phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam

  Bài viết bàn về việc phát triển và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về Chuẩn mực Báo cáo tài chính (BCTC) tại Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần phải được sớm triển khai để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Để làm được điều này, Bộ Tài chính đang xây dựng đề án đưa IFRS vào Việt Nam và cập...

   7 p dainam 28/12/2021 39 4

 • Ảnh hưởng của công nghệ blockchain và phương pháp kế toán tam phân (Triple entry) đối với nghề kiểm toán

  Ảnh hưởng của công nghệ blockchain và phương pháp kế toán tam phân (Triple entry) đối với nghề kiểm toán

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người nói chung và tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói riêng. Trong đó, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) là một ứng dụng hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0 được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Bài viết phân tích khái niệm, đặc...

   9 p dainam 28/12/2021 63 3

 • Kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và định hướng phát triển trong những năm tới

  Kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và định hướng phát triển trong những năm tới

  Trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những bước phát triển rất quan trọng theo hướng hội nhập với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế được chấp nhận chung. Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc.

   7 p dainam 28/12/2021 40 5

 • Nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết thông qua kết quả kiểm toán

  Nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết thông qua kết quả kiểm toán

  Nghiên cứu này quan sát thực tế nhằm nhận diện hành vi thao túng lợi nhuận trên báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong thời kỳ tư năm 2015 đến năm 2019 dựa trên kết quả kiểm toán. Kết quả chỉ ra rằng có dấu hiệu của hành vi thao túng lợi nhuận trên các báo cáo tài chính nhận được ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp...

   9 p dainam 28/12/2021 65 11

 • Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán

  Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đem đến những tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ cao, điện toán hóa nhiều ngành sản xuất kinh doanh mà không cần có sự tham gia của con người. Cũng như nhiều ngành khác, kế toán, kiểm toán chịu tác động lớn của CMCN 4.0. Bài viết giới thiệu về CMCN 4.0, những công nghệ của CMCN 4.0 ảnh...

   8 p dainam 28/12/2021 67 11

 • Đo lường chất lượng thông tin kế toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua mức trích lập dự phòng rủi ro

  Đo lường chất lượng thông tin kế toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua mức trích lập dự phòng rủi ro

  Trong bài viết này, tác giả đo lường chất lượng thông tin của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam thông qua chất lượng dự phòng rủi ro. Kết quả cho thấy chất lượng thông tin có mối quan hệ với hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng có hiệu quả hoạt động tốt thường có chất lượng thông tin tốt hơn các ngân hàng khác. Xét trong...

   12 p dainam 28/12/2021 59 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số