Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Vũ Quốc Vững

Chương 5 trình bày về kế toán các khoản thanh toán. Thông qua việc nghiên cứu chương này, sinh viên có thể cho biết những điểm khác nhau và giống nhau về kế toán các nghiệp vụ thanh toán của đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.