Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Vũ Quốc Vững

Bài giảng chương 1 giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; nội dung tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp; nội dung tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.