Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Vũ Quốc Vững

Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về kế toán vốn bằng tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này giúp người học nắm được các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền trong đơn vị HCSN, biết được hạch toán các nghiệp vụ tăng giảm vốn bằng tiền, ghi được các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp theo các hình thức kế toán.