Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - TS. Trần Quang Trung

Chương 2 "Chi phí và phân loại chi phí" thuộc bài giảng Kế toán quản trị giới thiệu đến các bạn những nội dung về bản chất kinh tế của chi phí, chi phí trong kế
toán quản trị, phân loại chi phí, một số vấn đề về chi phí,...