Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - TS. Trần Quang Trung

Kế toán quản trị trong hệ thống kế toán Việt Nam, các vấn đề cơ bản của kế toán
quản trị, mối quan hệ giữa kế toán quản trị với quá trình quản lý,... là những nội dung chính trong chương 1 "Giới thiệu chung về kế toán quản trị" thuộc bài giảng Kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.