Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam.