Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 5 Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ cấu xã hội-giai cấp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.