Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 2 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Phần 2 của "Giáo trình Tài chính tiền tệ" nối tiếp phần 1 trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức về tài chính doanh nghiệp; hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; lạm phát và chính sách tiền tệ; quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế.