Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 7 - Lê Thị Hạnh

Nội dung của chương 7 trình bày về trả công lao động. Mục tiêu của chương này giúp người học hiểu được khái niệm và mục tiêu của hệ thống tiền lương, biết hệ thống thù lao của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương, các hình thức trả lương của doanh nghiệp, tiến trình định giá công việc của doanh nghiệp.