Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - ĐH Mở

Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 8 Báo cáo tài chính là: Giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC, giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán, giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD, đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD, giải thích kết cấu và thông tin trên BCLCTT,...