Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

"Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" cung cấp đến các bạn kiến thức về nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.