Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 4 - TS. Trần Thị Nam Thanh

'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm' tìm hiểu chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên; kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ; phương pháp tính giá thành sản phẩm.