• Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 3 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 3 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng - Bài 3: Giới thiệu về hệ thống ngân hàng Việt Nam trình bày lịch sử phát triển của ngân hàng nhà Việt Nam, công cụ thực thi chính sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p dainam 30/06/2019 61 0

 • Sở hữu chéo vốn cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

  Sở hữu chéo vốn cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

  Việc tổ chức, cá nhân tham gia sở hữu chéo vốn cổ phần tại nhiều ngân hàng cũng có mặt tích cực là có thêm nhiều kinh nghiệm để điều hành kinh doanh, phân tán rủi ro vốn sở hữu. Mặt khác, sở hửu chéo vốn cổ phần cũng đang là nguyên nhân của một số rủi ro ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng...

   7 p dainam 30/06/2019 58 0

 • Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Bài viết "Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam" đánh giá khái quát thực trạng phát triển dịch vụ kiều hối tại Agribank, trên cơ sở nguyên nhân hạn chế, tác giả đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ này trong thời gian tới.

   9 p dainam 30/06/2019 58 0

 • Tình hình tài chính và chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  Tình hình tài chính và chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  Bài viết nhằm đánh giá mối quan hệ giữa tình hình tài chính và chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2013. Dựa trên việc đánh giá các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính, xem xét thông lệ chi trả cổ tức và thực tế chi trả cổ tức của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt...

   18 p dainam 30/06/2019 58 0

 • Hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam: So sánh giữa ngân hàng có và không có sở hữu nước ngoài

  Hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam: So sánh giữa ngân hàng có và không có sở hữu nước ngoài

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả hoạt động của các NHTMCP có sở hữu nước ngoài và các NHTMCP không có vốn đầu tư nước ngoài. Dựa trên việc phân tích định tính các chỉ tiêu liên quan đến mối quan hệ thu nhập - chi phí của hai nhóm ngân hàng và phân tích định lượng theo cách tiếp cận đánh giá hiệu quả kỹ thuật theo phương...

   17 p dainam 30/06/2019 67 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng

  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng

  Bài viết ứng dụng phương pháp định lượng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ trong hệ thống ngân hàng, kết quả nghiên cứu đã chứng minh các nhân tố tác động tích cực đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trẻ là đặc điểm công việc, môi trường làm việc, phong cách lãnh đạo, lương...

   8 p dainam 30/06/2019 67 0

 • Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn

  Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn

  Bài viết với nội dung trình bày về tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn. Tín dụng tồn tại khách quan trong nền kinh tế thị trường. Tín dụng tồn tại dưới ba hình thức chủ yếu, gồm tín dụng thương mại; tín dụng ngân hàng; tín dụng nhà nước. Cả ba hình thức tín dụng này đều tồn tại và hoạt động song...

   11 p dainam 30/06/2019 53 0

 • Tác động của chính sách tiền tệ đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tác động của chính sách tiền tệ đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết này nghiên cứu tác động của thay đổi chính sách tiền tệ đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2002 đến tháng 12/2014 bằng việc sử dụng mô hình VAR kết hợp với mô hình nghiên cứu của Thorbecke (1997). Kết quả cho thấy lãi suất tái chiết khấu có tác động ngược chiều và cung tiền đều...

   10 p dainam 30/06/2019 85 0

 • Tập trung thị trường trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  Tập trung thị trường trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

  Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá cấu trúc thị trường cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tại VN thông qua đo lường mức độ tập trung. Sử dụng phương pháp đo lường mức độ tập trung từ những dữ liệu thứ cấp, kết quả chỉ ra mặc dù có sự gia tăng quy mô của một số ngân hàng trong hệ thống những cấu trúc thị trường trong...

   5 p dainam 30/06/2019 51 0

 • Kiểm định mô hình VAR về sự tồn tại và hiệu quả của các kênh tín dụng Việt Nam

  Kiểm định mô hình VAR về sự tồn tại và hiệu quả của các kênh tín dụng Việt Nam

  Bài viết chứng minh sự tồn tại và đo đạc mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh tín dụng ngân hàng ở nền kinh tế Việt Nam. Với công cụ định lượng, đề tài sử dụng mô hình VAR để đo đạc mức độ tương tác giữa biến chính sách tiền tệ (cung tiền) với các biến đặc trưng cho nền kinh tế thực (sản lượng hoặc lạm...

   13 p dainam 30/06/2019 67 0

 • Cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là tài sản trí tuệ - cơ hội, thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là tài sản trí tuệ - cơ hội, thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Đối với hoạt động tín dụng, tài sản đảm bảo được xem như “phao cứu sinh” nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng (NH), đảm bảo NH có thể thu hồi được một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi khi khách hàng không trả được nợ. Trong những năm gần đây, tài sản trí tuệ (sau đây gọi tắt là IP) đã trở nên ngày càng quan trọng.

   7 p dainam 30/06/2019 16 0

 • Ứng dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại

  Ứng dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại

  Bài viết chia sẻ những khuyến nghị về việc sử dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro lãi suất với mong muốn giúp cho các ngân hàng có thể thực hiện việc quản trị rủi ro lãi suất một cách tốt hơn, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của mỗi ngân hàng.

   5 p dainam 30/06/2019 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số