• Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 7 - Độ nhạy cảm của giá trái phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Rủi ro lãi suất, độ nhạy cảm với lãi suất, so sánh độ nhạy cảm, thời gian đáo hạn hiệu dụng, thời gian đáo hạn bình quân - Duration,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   32 p dainam 23/01/2022 43 0

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 8 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 8 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 8 - Độ nhạy cảm của giá trái phiếu với lãi suất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Rủi ro lãi suất, mối quan hệ tổng quát, độ nhạy cảm với lãi suất, macaulay duration, ý nghĩa của duration, các yếu tố quy định duration,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   30 p dainam 23/01/2022 45 0

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 10 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 10 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 10 - Quyền chọn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hợp đồng quyền chọn, giá trị quyền chọn, các chiến lược với quyền chọn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   39 p dainam 23/01/2022 40 0

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 9 - Phân tích và đầu tư cổ phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Một số khái niệm liên quan tới cổ phiếu, phương pháp định giá dựa vào Bảng cân đối kế toán, mô hình chiết khấu dòng cổ tức, hệ số giá – thu nhập (P/E), kết hợp phân tích P/E và cổ tức. Mời các bạn cùng tham...

   44 p dainam 23/01/2022 45 0

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 5 - Mô hình định giá tài sản vốn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Nguyên lý rủi ro hệ thống, đo rủi ro hệ thống của một tài sản, beta của danh mục, beta và mức bù rủi ro, lập luận cơ bản, so sánh phần thưởng trên rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung...

   30 p dainam 23/01/2022 45 0

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 6 - Giá và lợi suất của trái phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đặc điểm của trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất của trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   39 p dainam 23/01/2022 44 0

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 11 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 11 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 11 - Phân tích báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bốn loại chi phí lớn, kế toán trên cơ sở dồn tích, kết cấu của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu của cổ đông, vốn lưu động ròng,…...

   66 p dainam 23/01/2022 32 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 Thị trường vốn hiệu quả cung cấp cho người học những kiến thức như: Quyết định tài trợ có tạo ra giá trị doanh nghiệp; Mô tả thị trường vốn hiệu quả; Các hình thức khác nhau của thị trường hiệu quả;Bằng chứng; Những bằng chứng thực nghiệm thách thức lý thuyết thị trường hiệu quả.

   36 p dainam 23/01/2022 32 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 Dự toán tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Dự báo doanh thu; Phân tích DuPont với các báo cáo tài chính gần nhất; Dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ cho việc tăng doanh thu; Dự báo báo cáo tài chính; Báo cáo tài chính dự báo và phân tích kết quả dự báo.

   32 p dainam 23/01/2022 28 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 Chính sách cổ tức cung cấp cho người học những kiến thức như: Cổ tức và thanh toán cổ tức; Các vấn đề trong chính sách cổ tức; Chính sách cổ tức; Thiết lập các chính sách cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p dainam 23/01/2022 22 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 Huy động vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tài trợ trong giai đoạn khởi sự và vốn mạo hiểm; Phát hành ra công chúng; Các phương thức phát hành thay thế; Chào bán thông thường; Thông báo phát hành cổ phần mới và giá trị của doanh nghiệp; Chi phí của các phát hành mới; Đặc quyền; Bất...

   63 p dainam 23/01/2022 25 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 Sáp nhập, mua lại và thoái vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hình thức cơ bản của mua lại; Giá trị cộng hưởng; Nguồn gốc của giá trị cộng hưởng; Hai tác động phụ về tài chính của hoạt động mua lại công ty; Chi phí của cổ đông từ việc giảm rủi ro; Hiện giá thuần của...

   32 p dainam 23/01/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số