• Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Nghiên cứu phân tích mối quan hệ dài hạn giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 đại diện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN trong giai đoạn 1992–2012 thông qua mô hình VECM cùng với hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

   10 p dainam 30/06/2019 38 0

 • Kiểm định rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

  Kiểm định rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

  Bài nghiên cứu này thực hiện Stress Test để xem xét tác động vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại VN dựa trên phân tích viễn cảnh. Kết quả cho thấy tồn tại mối tương quan âm giữa tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng trưởng GDP với độ trễ là hai Quý. Bài nghiên cứu này còn sử dụng Credit VaR để tính toán khả năng vỡ nợ của khu vực...

   8 p dainam 30/06/2019 43 0

 • Tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Bài viết phân tích tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN. Dữ liệu sử dụng được lấy từ Data bank scope, World Development Indicators và báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn từ năm 1999 – 2012. Bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu bảng không cân bằng (unbalanced panel data).

   9 p dainam 30/06/2019 53 0

 • Thị trường ngoại tệ Việt nam và sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây

  Thị trường ngoại tệ Việt nam và sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây

  Bài viết này khái quát thị trường ngoại tệ Việt nam trong những năm gần đây và đi sâu phân tích sự điều tiết thị trường ngoại tệ của Ngân hàng nhà nước từ năm 2012 đến nay. Trên cơ sở đó đánh giá những thành công cũng như những hạn chế của Ngân hàng nhà nước trong việc điều tiết thị trường ngoại tệ trong thời gian qua và đưa ra một...

   20 p dainam 30/06/2019 32 0

 • Tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

  Mục đích của nghiên cứu này nhằm xem xét tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi chứng khoán của các NHTMCP được niêm yết trong 8 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2010 - 2017. Nghiên cứu được sử dụng 3 phương pháp ước lượng mô hình hồi quy gộp (POOLS), mô hình hồi quy với các tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy với các...

   6 p dainam 30/06/2019 45 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing

  Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương: Hiểu biết khái quát về các khái niệm cơ bản liên quan đến mẫu nghiên cứu và chọn mẫu trong nghiên cứu marketing. Nắm được các yêu cầu của chọn mẫu và các vấn đề có thể nảy sinh trong chọn mẫu. Trình bày các bước trong quy trình chọn mẫu. Nắm vững các phương pháp...

   17 p dainam 27/05/2019 53 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương. Hiểu biết về vai trò, chức năng của bảng hỏi trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp khảo sát. Nắm được các nguyên tắc chung, yêu cầu thiết kế bảng hỏi. Trình bày các bước trong quy trình thiết kế bảng hỏi.

   7 p dainam 27/05/2019 61 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường

  Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường với mục tiêu học tập của chương nhằm: Tìm hiểu các khía cạnh kỹ thuật và nghệ thuật trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp phỏng vấn cá nhân. Làm rõ các sai số trong thu thập dữ liệu và cách khắc phục/hạn chế sai số này. Tìm hiểu các vấn đề tổ chức và quản lý hoạt động thu thập dữ...

   9 p dainam 27/05/2019 61 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu

  Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu có mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về bản chất của xử lý và phân tích dữ liệu và mối quan hệ giữa xử lý và phân tích dữ liệu. Nắm vững các nội dung về biên tập và mã hoá dữ liệu cho mục đích phân tích dữ liệu. Hiểu biết về...

   8 p dainam 27/05/2019 53 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập

  Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập với mục tiêu học tập nhằm: Tìm hiểu các đặc điểm của dữ liệu sơ cấp và phân loại dữ liệu sơ cấp. Làm rõ bản chất của các phương pháp khảo sát, quan sát và thực nghiệm trong thu thập dữ liệu sơ cấp. Phân loại các kỹ thuật phỏng vấn, quan sát và thực nghiệm. Hiểu rõ về ưu điểm, hạn...

   10 p dainam 27/05/2019 42 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing

  Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing thuộc bộ bài giảng "Nghiên cứu Marketing" với mục tiêu học tập của chương: Khái quát hoá các giai đoạn phát triển của nghiên cứu marketing trên thế giới. Trình bày một số tiếp cận về khái niệm nghiên cứu marketing, chỉ ra đặc điểm và đặc trưng của nghiên cứu marketing. Trình bày vai trò và ứng dụng của...

   8 p dainam 27/05/2019 50 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập

  Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập được tiến hành biên soạn với mục tiêu học tập của chương như sau: Đánh giá ưu điểm và hạn chế của dữ liệu thứ cấp cho mục đích nghiên cứu marketing. Khái quát hoá các ứng dụng phổ biến trong sử dụng dữ liệu thứ cấp. Trình bày tổng quát phân loại dữ liệu thứ cấp; so sánh dữ liệu...

   18 p dainam 27/05/2019 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số