• Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng lãnh đạo trình bày với người học các khái niệm cơ bản, chức năng lãnh đạo, động viên - động cơ và gây ảnh hưởng. Bài giảng do Lê Ngọc Thắng thực hiện. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   10 p dainam 29/06/2015 155 1

 • Bài giảng học phần: Quản trị sản xuất

  Bài giảng học phần: Quản trị sản xuất

  Bài giảng "Quản trị sản xuất" có cấu trúc gồm 7 chương trình bày các nội dung: Chức năng sản xuất, tổ chức sản xuất, bố trí sản xuất, quản lý kỹ thuật, hoạch định tổng hợp, quản trị vật liệu, lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p dainam 20/09/2015 155 2

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 9: Quản trị tiêu thụ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được thế nào là tiêu thụ sản phẩm và quản trị tiêu thụ sản phẩm, hiểu được nội dung nghiên cứu thị trường, nắm được nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm.

   15 p dainam 12/01/2017 154 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 2 trình bày yếu tố môi trường chính trị - pháp luật trong môi trường kinh doanh quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm nghiên cứu, so sánh một số yếu tố chính của các môi trường chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa quốc tế có thể tác động điều chỉnh, thay đổi chiến lược kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia.

   20 p dainam 09/08/2016 154 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 13: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về chỉ số, chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc, chỉ số không gian (chỉ số địa phương), hệ thống chỉ số, một số chỉ số thường dùng trong thực tế.

   32 p dainam 12/01/2017 154 1

 • Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 8: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

  Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 8: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

  Chương 8: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) thuộc Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư trang bị cho người tham khảo các kiến thức về các giả định của CAPM, quan hệ lợi suất dự tính - beta, đường đặc trưng chứng khoán, CAPM dưới dạng đồ thị.

   15 p dainam 30/04/2015 153 1

 • Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 8 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 8 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 8 - Chức năng kiểm soát trình bày về khái niệm kiểm soát; tầm quan trọng của kiểm soát; quá trình kiểm soát; các loại kiểm soát; những nội dung cần quan tâm để kiểm soát. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   45 p dainam 25/10/2015 153 2

 • Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tài

  Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tài

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thấu hiểu qui trình ra quyết định có đạo đức, vấn đề cơ bản để hiểu, quyết định quản trị đạo đức trong kinh doanh, tăng cường quan tâm đến các vấn đề đạo đức kinh doanh, Vai trò của lãnh đạo trong văn hoá doanh nghiệp,...

   19 p dainam 27/07/2018 153 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 2: Nhà quản trị" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được khái niệm thế nào là nhà quản trị, các kỹ năng quản trị, phân loại được các phong cách quản trị chủ yếu, nắm được các nghệ thuật quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dainam 12/01/2017 153 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 4: Quản trị quá trình sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược, xây dựng kế hoạch sản xuất, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tác nghiệp và phối hợp sản xuất, một số phương pháp điều hành quá trình sản xuất.

   17 p dainam 12/01/2017 152 1

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 - Quản trị vật liệu

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 - Quản trị vật liệu

  Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất: Chương 6 - Quản trị vật liệu" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Khái niệm và nội dung quản trị vật liệu, phân tích biên tế tồn kho 1 kỳ, phân loại ABC, hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập, tính toán các tham số hệ thống tồn kho, hoạch định nhu cầu vật liệu (MRP). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   57 p dainam 20/09/2015 152 2

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chỉ số - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chỉ số - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chỉ số do ThS. Nguyễn Văn Phong biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về chỉ số kinh doanh, phương pháp tính, hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p dainam 30/04/2017 152 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số