• Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 3 - ThS. Đoàn Xuân Hậu

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 3 - ThS. Đoàn Xuân Hậu

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 3: Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp" tìm hiểu bản chất và cách tiếp cận phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp; phân tích nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp; phân tích chuỗi giá trị của doanh nghiệp; phân tích nội bộ doanh nghiệp theo chức năng quản trị; phân tích nội bộ doanh nghiệp theo lĩnh...

   27 p dainam 26/12/2020 21 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - TS. Hà Sơn Tùng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - TS. Hà Sơn Tùng

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 5: Phân tích và lựa chọn chiến lược" trình bày được các khái niệm, vai trò của phân tích chiến lược; phân tích và vận dụng được các công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược.

   30 p dainam 26/12/2020 21 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực" biên soạn bởi TS. Phạm Hồng Hải cung cấp các kiến thức khái lược về quản trị nhân sự; lập kế hoạch nguồn nhân lực; tuyển dụng lao động; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển; tạo động lực lao động.

   25 p dainam 28/11/2020 21 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - ThS. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - ThS. Lương Thu Hà

  "Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về vai trò của phân tích môi trường kinh doanh; các yếu tố cấu thành của môi trường kinh doanh; nội dung phân tích môi trường kinh doanh.

   27 p dainam 26/12/2020 20 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 4 - ThS. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 4 - ThS. Lương Thu Hà

  Thông qua "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 4: Các loại chiến lược của doanh nghiệp" giúp các bạn nắm được các kiến thức về 3 cấp chiến lược trong doanh nghiệp; nội dung của các cấp chiến lược và điều kiện vận dụng; sự thống nhất giữa các cấp và các loại chiến lược trong doanh nghiệp.

   46 p dainam 26/12/2020 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số