• Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 6 - TS. Hà Sơn Tùng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 6 - TS. Hà Sơn Tùng

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 6: Thực thi đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược" trình bày nội dung, yêu cầu của thực thi chiến lược; vận dụng được quy trình, công cụ kiểm soát và đánh giá chiến lược; bản chất và nội dung của điều chỉnh chiến lược.

   21 p dainam 26/12/2020 20 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - TS. Hà Sơn Tùng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 5 - TS. Hà Sơn Tùng

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 5: Phân tích và lựa chọn chiến lược" trình bày được các khái niệm, vai trò của phân tích chiến lược; phân tích và vận dụng được các công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược.

   30 p dainam 26/12/2020 21 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 4 - ThS. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 4 - ThS. Lương Thu Hà

  Thông qua "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 4: Các loại chiến lược của doanh nghiệp" giúp các bạn nắm được các kiến thức về 3 cấp chiến lược trong doanh nghiệp; nội dung của các cấp chiến lược và điều kiện vận dụng; sự thống nhất giữa các cấp và các loại chiến lược trong doanh nghiệp.

   46 p dainam 26/12/2020 19 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 3 - ThS. Đoàn Xuân Hậu

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 3 - ThS. Đoàn Xuân Hậu

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 3: Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp" tìm hiểu bản chất và cách tiếp cận phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp; phân tích nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp; phân tích chuỗi giá trị của doanh nghiệp; phân tích nội bộ doanh nghiệp theo chức năng quản trị; phân tích nội bộ doanh nghiệp theo lĩnh...

   27 p dainam 26/12/2020 21 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - ThS. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - ThS. Lương Thu Hà

  "Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về vai trò của phân tích môi trường kinh doanh; các yếu tố cấu thành của môi trường kinh doanh; nội dung phân tích môi trường kinh doanh.

   27 p dainam 26/12/2020 19 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 1 - TS. Hà Sơn Tùng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 1 - TS. Hà Sơn Tùng

  "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 1: Đại cương về quản trị chiến lược" với mục tiêu giúp người học nắm được đặc điểm cơ bản của các quyết định chiến lược, phân định rõ nội dung của chiến lược và quản trị chiến lược; quy trình và các cách tiếp cận về quản trị chiến lược; các thuật ngữ cơ bản của quản trị chiến lược.

   30 p dainam 26/12/2020 26 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi" được biên soạn bởi ThS. Phan Thị Thanh Hoa với các kiến thức khái quát về quản trị sự thay đổi; nội dung của quản trị sự thay đổi; khái lược về thay đổi doanh nghiệp.

   18 p dainam 28/11/2020 27 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 6: Quản trị tài chính (ThS. Phan Thị Thanh Hoa)" để nắm chi tiết nội dung kiến thức khái lược về hoạt động tài chính; đa dạng hóa các nguồn cung ứng tài chính; hoạch định tài chính.

   26 p dainam 28/11/2020 34 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 5: Quản trị công nghệ

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 5: Quản trị công nghệ

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 5: Quản trị công nghệ (TS. Phạm Hồng Hải) với các nội dung khái quát về quản trị công nghệ; lựa chọn và đổi mới công nghệ; bảo dưỡng và sửa chữa.

   22 p dainam 28/11/2020 32 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực" biên soạn bởi TS. Phạm Hồng Hải cung cấp các kiến thức khái lược về quản trị nhân sự; lập kế hoạch nguồn nhân lực; tuyển dụng lao động; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển; tạo động lực lao động.

   25 p dainam 28/11/2020 21 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 3: Quản trị tiêu thụ

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 3: Quản trị tiêu thụ

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 3: Quản trị tiêu thụ (TS. Phạm Hồng Hải)" cung cấp đến các bạn những kiến thức về khái quát về quản trị tiêu thụ; hoạt động nghiên cứu thị trường; xây dựng và quản trị kênh phân phối; xây dựng chính sách tiêu thụ; xây dựng kế hoạch tiêu thụ; tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

   33 p dainam 28/11/2020 26 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 – Bài 2: Quản trị quá trình sản xuất

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 – Bài 2: Quản trị quá trình sản xuất

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 – Bài 2: Quản trị quá trình sản xuất" biên soạn bởi TS. Vũ Trọng Nghĩa với các kiến thức khái lược về quản trị quá trình sản xuất; kế hoạch hóa sản xuất; một số công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tác nghiệp và hỗ trợ sản xuất; một số phương pháp quản trị quá trình sản xuất.

   31 p dainam 28/11/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số