• Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 2 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 2 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 2 Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp gồm các nội dung tìm hiểu các khái niệm cơ bản về tổ chức bộ máy quản trị, các nguyên tác và yêu cầu của tổ chức bộ máy quản tri, các yếu tố ảnh hưởng và mô hình xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp.

   20 p dainam 31/08/2020 28 1

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 3 Giám đốc điều hành doanh nghiệp, bài giàng chất lượng giúp tìm hiểu về nghề giám đốc, phương pháp và phong cách lãnh đạo, các tố chất và tiêu chuẩn cần có để trở thành giám đốc điều hành doanh nghiệp.

   15 p dainam 31/08/2020 28 1

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 4 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 4 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 4 Ra quyết định quản trị doanh nghiệp gồm các nội dung cơ bản về quản trị doanh nghiệp, phân loại quyết định quản tri, qui trình ra quyết định quản trị và công cụ hỗ trợ.

   22 p dainam 31/08/2020 26 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 Nhà quản trị phong cách và nghệ thuật quản trị giúp tìm hiểu các nội dung chính về khái niệm nhà quản trị, phong cách quản trị, nghệ thuật quản trị.

   25 p dainam 31/08/2020 28 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp gồm các nội dung khái quát về cơ cấu tổ chức, các mô hình cơ cấu tổ chức, xây dựng cơ cấu tổ chức...để xây dựng hệ thống tổ chức mạnh lãnh đạo doanh nghiệp.

   34 p dainam 31/08/2020 30 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 Hiệu quả kinh doanh giúp khái quát về hiệu quả kinh doanh, hệ thống chi tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh sẽ giúp bạn có tài liệu chất lượng tham khảo củng cố kiến thức quản trị kinh doanh.

   25 p dainam 31/08/2020 29 2

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 Kinh doanh và môn học quản trị kinh doanh củng cố kiến thức về quản trị kinh doanh nói chung và doanh nghiệp nói riêng, mục đich của kinh doanh, nguồn lực cho hoạt động kinh doanh... Bạn có thể tham khảo tại đây.

   25 p dainam 31/08/2020 36 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 3 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 3 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 3 Khái lược về quản trị kinh doanh gồm các nội dung khái niệm về quản trị kinh doanh, các lý thuyết quản trị kinh doanh, mô hinh quản trị kinh doanh giúp bạn tìm hiểu về môi trường kinh doanh và các điều kiện phát triển kinh doanh.

   29 p dainam 31/08/2020 30 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 Doanh nghiệp gồm các kiến thức khái quát về doanh nghiệp, môi trường kinh doanh, đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Các bạn sẽ có được các kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh với bài giảng chất lượng này.

   42 p dainam 31/08/2020 31 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 Ra quyết định trong kinh doanh sẽ giúp bạn nghiên cứu tìm hiểu các kiến thức về quyết định trong kinh doanh, căn cứ ra quyết định, qui trình ra quyết định...để xây dựng các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

   24 p dainam 31/08/2020 34 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 do Nguyễn Đại Lương biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chức năng tổ chức, xây dựng cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị, sự phân chia quyền lực,...

   30 p dainam 30/03/2020 69 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Nguyễn Đại Lương

  Chương 2 - Môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm - phân loại môi trường, vai trò đặc điểm các loại môi trường, kỹ thuật phân tích SWOT,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p dainam 30/03/2020 81 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số