• Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Chương 7 Chiến lược đơn vị kinh doanh và chiến lược chức năng thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", mục tiêu chương này nhằm: hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp bộ phận chức năng, biết các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, biết các chiến lược cấp bộ phận chức năng.

   26 p dainam 28/02/2015 86 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Chương 6 Chiến lược doanh nghiệp thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", mục tiêu chương học này nhằm: hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp doanh nghiệp, biết các chiến lược cấp công ty thông dụng, biết cách áp dụng các chiến lược cấp doanh nghiệp.

   38 p dainam 28/02/2015 77 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Chương 5 Xây dựng và lựa chọn chiến lược thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: ma trận BCG, ma trận GE, kỹ thuật SWOT, ma trận đánh giá yếu tố bên trong và bên ngoài, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận SQPM.

   30 p dainam 28/02/2015 88 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Chương 4 Phân tích môi trường bên trong thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", nội dung trong chương này: nhận dạng môi trường bên trong của doanh nghiệp trên cơ sở các nguồn lực, xem xét phân tích các nguồn lực bên trong, chẩn đoán doanh nghiệp và phân tích chuỗi giá trị, xác định năng lực cạnh tranh,...

   29 p dainam 28/02/2015 90 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm môi trường kinh doanh, yếu tố môi trường toàn cầu, yếu tố môi trường tổng quát, yếu tố môi trường ngành, ma trận đánh giá yếu tố môi trường.

   36 p dainam 28/02/2015 77 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Chương 2 Xác định sứ mạng và mục tiêu thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", mục tiêu chương này nhằm hiểu được sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp, biết cách xây dựng bảng sứ mạng doanh nghiệp, biết cách đề ra các mục tiêu cho doanh nghiệp.

   22 p dainam 28/02/2015 80 1

 • Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp

  Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp

  Mục tiêu bày giảng giúp người học có khả năng: trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác,...

   73 p dainam 28/02/2015 89 1

 • Bài giảng Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp

  Bài giảng Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phân tích tình hình tiêu thụ, phân tích tình hình lợi nhuận.

   11 p dainam 28/02/2015 74 1

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 3: Phân tích các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 3: Phân tích các yếu tố sản xuất trình bày các nội dung về: Phân tích tình hình sử dụng lao động, phân tích tình hình sử dụng NVL, phân tích tình hình sử dụng TSCĐ. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   34 p dainam 28/02/2015 80 1

 • Bài giảng chương 2: Phân tích kết quả sản xuất

  Bài giảng chương 2: Phân tích kết quả sản xuất

  Mời các bạn cúng tham khảo Bài giảng chương 2: Phân tích kết quả sản xuất dưới đây trang bị cho sinh viên các kiến thức về phân tích kết quả sản xuất về mặt quy mô, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất theo mặt hàng chủ yếu, phân tích kết quả sản xuất về mặt chất lượng.

   28 p dainam 28/02/2015 70 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6 có nội dung chính trình bày về môi trường chính trị - luật pháp. Nội dung chương này trình bày một số vấn đề về: Môi trường chính trị và môi trường luật pháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết chương.

   7 p dainam 28/02/2015 25 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 có nội dung chính trình bày về liên kết kinh tế quốc tế. Nội dung chương này cung cấp một số kiến thức về: Khái niệm, liên kết kinh tế quốc tế nhà nước, một số liên kết kinh tế quốc tế quan trọng, liên kết kinh tế quốc tế tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi...

   24 p dainam 28/02/2015 73 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số