• Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 7 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 7 - Quản trị sản xuất toàn cầu. Chương này xem xét vai trò của nghiên cứu, phát triển và cải tiến trong chiến lược sản xuất; liên hệ một vài bước chủ yếu trong việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ bao gồm nguồn cung ứng toàn cầu, kỹ thuật giảm chi phí, duy trì chất lượng, kiểm soát hàng tồn kho.

   39 p dainam 09/08/2016 81 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương mở đầu - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương mở đầu - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương mở đầu: Toàn cầu hóa. Chương này tìm hiểu chung tác động của toàn cầu hóa đến các nền kinh tế trên thế giới và các công ty. Nội dung chính của chương gồm: Khái niệm tòan cầu hóa, các động cơ thúc đẩy toàn cầu hóa, thay đổi tương quan giữa các quốc gia trong nền kinh tế thế giới.

   18 p dainam 09/08/2016 76 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 1 khái quát về kinh doanh quốc tế và công ty đa quốc gia. Mục tiêu của chương này nhằm: Phân biệt các hình thức kinh doanh quốc tế, nghiên cứu làm thế nào các quốc gia tạo nên và giữ vững các lợi thế cạnh tranh kinh tế, phân biệt các định hướng chiến lược phát triển tổng quát của các công ty đa quốc gia.

   52 p dainam 09/08/2016 71 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 2 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 2 trình bày yếu tố môi trường chính trị - pháp luật trong môi trường kinh doanh quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm nghiên cứu, so sánh một số yếu tố chính của các môi trường chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa quốc tế có thể tác động điều chỉnh, thay đổi chiến lược kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia.

   20 p dainam 09/08/2016 77 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 3 trình bày yếu tố môi trường kinh tế trong môi trường kinh doanh quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Môi trường kinh tế của một quốc gia, hội nhập kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p dainam 09/08/2016 77 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 4 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 4 cung cấp những kiến thức về môi trường văn hóa trong môi trường kinh doanh quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, các yếu tố văn hóa, phân nhóm các nước theo văn hóa, văn hóa và quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

   30 p dainam 09/08/2016 80 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 10 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 10 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 10 trình bày về quản trị tài chính quốc tế. mục tiêu chương này nhằm so sánh các mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con về xác định và kiểm soát các kế hoạch tài chính. Chương này cũng nghiên cứu một vài kỹ thuật thông dụng được sử dung trong quản lý dòng tiền mặt toàn cầu.

   29 p dainam 09/08/2016 77 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 6 - Kiến trúc tổ chức. Chương này mô tả các cấu trúc tổ chức và ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh toàn cầu của các công ty đa quốc gia, thảo luận về tác động của các hệ thống quản lý và động viên, tìm hiểu đặc điểm các quy trình trong công ty đa quốc gia, thảo luận ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến hoạt động của công ty...

   53 p dainam 09/08/2016 79 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 5 - Chiến lược kinh doanh quốc tế. Mục tiêu của chương: Giải thích cách hình thành chiến lược, nhấn mạnh mô tả môi trường bên trong và bên ngoài; mô tả cách thực hiện chiến lược; thảo luận những cách thực thức mà công ty đa quốc gia kiểm soát và đánh giá chiến lược.

   28 p dainam 09/08/2016 79 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 8 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 8 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 8 - Chiến lược marketing. Chương này tập trung tìm hiểu quy trình đươc sử dụng trong việc hướng dẫn đánh giá thị trường quốc tế của hàng hóa, dịch vụ; xem xét những yếu tố chính có thể tác động đến chiến lược Marketing quốc tế của các công ty đa quốc gia.

   53 p dainam 09/08/2016 80 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 9 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 9 - ThS. Trương Thị Minh Lý

  Chương 9 - Quản trị nguồn nhân lực. Mục tiêu của chương này nhằm tìm hiểu các chiến lược nguồn nhân lực cho các hoạt động quốc tế của các công ty đa quốc gia, tìm hiểu các tiêu chuẩn tuyển chọn và các phương pháp đào tạo, phát triển cũng như các chính sách về nguồn nhân lực quốc tế.

   47 p dainam 09/08/2016 65 1

 • Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 1

  Giáo trình Thương mại điện tử căn bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thương mại điện tử căn bản" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tổng quan về thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng pháp lý thương mại điện tử, cơ sở mạng của thương mại điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p dainam 28/04/2016 94 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số