• Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 6 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 6 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 6 - Chức năng tổ chức bao gồm những nội dung về khái niệm tổ chức và công tác tổ chức; cơ cấu tổ chức và thiết kế cơ cấu tổ chức; hình thức cấu trúc cơ bản của tổ chức; công cụ để thiết kế công việc trong tổ chức; cách tiếp cận khi thiết kế tổ chức; yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện...

   118 p dainam 25/10/2015 78 2

 • Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 8 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 8 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 8 - Chức năng kiểm soát trình bày về khái niệm kiểm soát; tầm quan trọng của kiểm soát; quá trình kiểm soát; các loại kiểm soát; những nội dung cần quan tâm để kiểm soát. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   45 p dainam 25/10/2015 74 2

 • Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 10 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 10 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 10 - Quyết định quản lý của ThS. Trương Quang Vinh sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về khái quát quyết định quản lý; ra quyết định quản lý; quá trình ra quyết định quản lý (quy trình hợp lý). Mời các bạn tham khảo.

   67 p dainam 25/10/2015 67 2

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 5 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 5 - Lê Thị Hạnh

  Chương 5 của bài giảng Quản trị nhân lực giúp người học hiểu khái niệm và mục đích của đào tạo và phát triển, phân loại các hình thức đào tạo, tiến trình đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p dainam 25/10/2015 66 1

 • Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 9 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 9 - ThS. Trương Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 9 của ThS. Trương Quang Vinh bao gồm hai nội dung chính nói về nhà quản lý; phân loại quản lý và các nhà quản lý trong tổ chức. Bài giảng phục vụ cho các bạn cần nâng cao kiến thức và kỹ năng về công tác quản lý.

   46 p dainam 25/10/2015 75 2

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 2 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 2 - Lê Thị Hạnh

  Chương 2 giúp người học hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p dainam 25/10/2015 69 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 1 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 1 - Lê Thị Hạnh

  Mục tiêu của chương 1 bài giảng Quản trị nhân lực giúp người học hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực, biết được các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p dainam 25/10/2015 70 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 4 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 4 - Lê Thị Hạnh

  Chương 4 của bài giảng Quản trị nhân lực cung cấp cho người học các nội dung liên quan đến hoạt động tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực. Mục tiêu của chương này giúp người học hiểu được khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn NNL, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ và lựa chọn, quy trình tuyển mộ và lựa chọn,...

   29 p dainam 25/10/2015 74 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 6 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 6 - Lê Thị Hạnh

  Chương 6 của bài giảng Quản trị nhân lực trình bày các đánh giá kết quả thực hiện công việc. Mục tiêu của chương này giúp người học hiểu được mục đích và vai trò của hoạt động đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p dainam 25/10/2015 80 1

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 7 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 7 - Lê Thị Hạnh

  Nội dung của chương 7 trình bày về trả công lao động. Mục tiêu của chương này giúp người học hiểu được khái niệm và mục tiêu của hệ thống tiền lương, biết hệ thống thù lao của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương, các hình thức trả lương của doanh nghiệp, tiến trình định giá công việc của doanh nghiệp.

   16 p dainam 25/10/2015 60 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 9 - Chiến lược kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 9 - Chiến lược kinh doanh quốc tế

  Khái quát về chiến lược kinh doanh quốc tế, các phương pháp thiết lập chiến lược kinh doanh quốc tế, các loại chiến lược kinh doanh quốc tế là những nội dung chính trong chương 9 "Chiến lược kinh doanh quốc tế" thuộc bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p dainam 25/10/2015 72 1

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất

  Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của chức năng sản xuất; hệ thống sản xuất, quản trị viên sản xuất, quyết định chiến lược và mối liên hệ giữa chiến lược sản xuất với chiến lược chung, chiến lược sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo...

   26 p dainam 20/09/2015 57 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số