• Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 6: Quản trị chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng sản phẩm, khái lược về quản trị chất lượng, xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng, một số kỹ thuật quản trị chất lượng.

   22 p dainam 12/01/2017 64 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 10 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 10 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 10: Quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược về hoạt động tài chính, đa dạng hóa các nguồn cung ứng vốn, hoạch định tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 12/01/2017 73 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 7: Quản trị công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được định nghĩa công nghệ là gì, biết cách lựa chọn và đổi mới công nghệ, nắm được qui phạm, qui trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa, biết cách bảo dưỡng và sửa chữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p dainam 12/01/2017 73 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 9: Quản trị tiêu thụ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được thế nào là tiêu thụ sản phẩm và quản trị tiêu thụ sản phẩm, hiểu được nội dung nghiên cứu thị trường, nắm được nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm.

   15 p dainam 12/01/2017 81 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 8: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu" trình bày các nội dung: Khái lược, xác định các chỉ tiêu cung ứng và dự trữ, lựa chọn người cung cấp, xây dựng và quản trị hệ thống kho hàng, tổ chức hoạt động vận chuyển.

   22 p dainam 12/01/2017 77 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 12 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 12 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 12: Tính toán kết quả và chi phí" trình bày các nội dung: Khái lược về tính toán kết quả và chi phí, các khái niệm cơ sở, khái lược về kế toán tài chính, khái lược về tính chi phí kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 12/01/2017 80 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 11 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 11 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 11: Quản trị sự thay đổi" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được khái lược về quản trị sự thay đổi, hiểu được các nội dung chủ yếu của quản trị sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p dainam 12/01/2017 80 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 13 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 13 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 13: Hiệu quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của hiệu quả kinh doanh, phân tích hiệu quả kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

   10 p dainam 12/01/2017 69 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hòa

  bài giảng trình bày các nội dung: Các đại lượng đo lường độ tập trung và phương pháp mô tả hình dáng tập DL, các đại lượng đo lường độ phân tán, các đại lượng TK mô tả cho bảng tần số, các đại lượng TK mô tả cho tổng thể, khám phá DL qua biểu đồ hộp và râu (box plot), sử dụng kết hợp TB và độ lệch chuẩn,... Mời các bạn tham khảo.

   17 p dainam 12/01/2017 72 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về mục đích của học phần, tài liệu học tập, yêu cầu học tập, kiểm tra đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p dainam 12/01/2017 79 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hòa

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết được cách lập bảng tần số, phân biệt được các khái niệm tần số, tần suất và tần suất tích luỹ, hiểu cách phân tổ DL, nói được đặc điểm của đồ thị phân phối tần số (histogram), đa giác tần số và biểu đồ thân và lá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p dainam 12/01/2017 49 1

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê (TK) là gì, các phương pháp nghiên cứu TK, vai trò của TK, một số khái niệm thường dùng trong TK, khái quát quá trình nghiên cứu TK, các cấp bậc đo lường và thang đo.

   19 p dainam 12/01/2017 84 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số