• Bài giảng Thuế: Bài 4 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 4 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 4 Thuế tiêu thụ đặc biệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy định chung; Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt; Kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dainam 23/01/2022 24 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương" trình bày khái niệm, nhiệm vụ kế toán; các hình thức lương, các khoản trích theo lương; kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; kế toán trích trước tiền lương phép công nhân trực tiếp sản xuất; kế toán quỹ trợ cấp thất nghiệp.

   32 p dainam 27/10/2020 109 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 4 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 4 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 4: Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu" với mục tiêu giúp người học nắm được khái niệm trái phiếu, đặc điểm trái phiếu; các nghiệp vụ chi tiết liên quan đến phát hành trái phiếu và chuyển đổi trái phiếu.

   30 p dainam 26/01/2021 81 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đức Dũng

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đức Dũng

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ' để nắm chi tiết khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu; phân loại và tính giá nguyên vật liệu; kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên; kế toán công cụ dụng cụ.

   39 p dainam 27/05/2021 58 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện

  Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện

  Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán, từ đó đưa ra các căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.

   7 p dainam 28/09/2021 13 0

 • Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Bài viết xem xét công nghệ blockchain và việc ứng dụng công nghệ này trong hệ thống thông tin kế toán (AIS), đồng thời xác định các tác động quan trọng của công nghệ blockchain với AIS. Các tác giả sử dụng phương pháp mô tả nhằm thảo luận nền tảng công nghệ blockchain và những hàm ý kế toán quan trọng. Nghiên cứu cho thấy, việc ứng dụng công...

   5 p dainam 28/12/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ" thông tin đến các bạn những kiến thức về kế toán nguyên vật liệu; kế toán công cụ dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

   33 p dainam 27/10/2020 107 0

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 5 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 5 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 5: Kế toán phân phối lợi nhuận trong các công ty" tìm hiểu tài khoản sử dụng; cách thức phân phối lợi nhuận trong công ty TNHH; chia cổ tức trong công ty cổ phần trong kế toán phân phối lợi nhuận; các loại công ty theo pháp luật Việt Nam.

   21 p dainam 26/01/2021 84 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 3 - ThS. Hàn Thị Lan Thư

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 3 - ThS. Hàn Thị Lan Thư

  'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương' trình bày ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán; các hình thức tiền lương; kế toán tiền lương,tiền thưởng và thanh toán với người lao động; kế toán các khoản trích theo lương.

   45 p dainam 27/05/2021 58 0

 • Một số bất cập trong ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam

  Một số bất cập trong ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết sau đây sẽ tập trung làm rõ hơn về một số bất cập như vậy trong việc ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam.

   5 p dainam 28/09/2021 18 0

 • Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Quan điểm và cách tiếp cận của các quốc gia trên thế giới

  Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Quan điểm và cách tiếp cận của các quốc gia trên thế giới

  Bài viết tổng quan các tài liệu về việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính của các quốc gia trên thế giới. Bài viết nhằm mục đích khám phá các cách tiếp cận và quan điểm khác nhau hiện đang được sử dụng bởi các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của các quốc gia trên thế giới.

   8 p dainam 28/12/2021 25 0

 • Bài giảng Thuế: Bài 3 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 3 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 3 Thuế bảo vệ môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Những quy định chung; Phương pháp tính thuế bảo vệ môi trường; Kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p dainam 23/01/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số