• Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các khoản đầu tư, kế toán chứng khoán kinh doanh, kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán đầu tư vào công ty con, kế toán góp vốn vào công ty liên doanh, kế toán đầu tư khác, kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Mời các bạn cùng tham...

   26 p dainam 24/02/2022 28 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán thành phẩm, kế toán quá trình tiêu thụ, kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   26 p dainam 24/02/2022 25 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, kế toán các quỹ khác của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   29 p dainam 24/02/2022 27 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   17 p dainam 24/02/2022 24 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các khoản phải thu, Kế toán các khoản phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   30 p dainam 24/02/2022 28 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 6

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 6

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 6 trình bày các nội dung chính sau: Báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   24 p dainam 24/02/2022 27 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán, nguyên tắc cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   15 p dainam 24/02/2022 12 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, nhiệm vụ của tổ chức báo cáo kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   27 p dainam 24/02/2022 17 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 4

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 4

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức vận dụng chế độ sổ sách kế toán, nhiệm vụ kế toán, trình tự ghi chép. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   15 p dainam 24/02/2022 15 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, nhiệm vụ tổ chức tài khoản kế toán, nguyên tắc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   13 p dainam 24/02/2022 15 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 2

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 2

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức chứng từ kế toán, khái niệm ý nghĩa và nguyên tắc tổ chức chứng từ kế toán, nội dung tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức hạch toán ban đầu một số chứng từ chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   20 p dainam 24/02/2022 15 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 6

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 6

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 6 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, nội dung tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức nhân sự phòng kế toán, tổ chức lựa chọn mô hình bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   17 p dainam 24/02/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số