• Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 6 Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán thanh toán vốn giữa các ngân Hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan nghiệp vụ kế toán về dịch vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

   23 p dainam 26/04/2021 74 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 5 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 5 Kế toán nghiệp vụ thanh toán giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan nghiệp vụ kế toán về dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng.

   17 p dainam 26/04/2021 65 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 4 Kế toán nghiệp vụ tín dụng giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến kế toán tín dụng tại Ngân hàng; Giải thích nguyên tắc kế toán tín dụng chủ yếu của Ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan nghiệp vụ kế toán tín dụng và xử lý rủi ro tại Ngân hàng.

   25 p dainam 26/04/2021 71 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 3 Kế toán nghiệp vụ tiền mặt giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến thu, chi tiền mặt tại Ngân hàng; Hiểu được quy trình nghiệp vụ xử lý thừa, thiếu tiền mặt tại Ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan quy trình nghiệp vụ kế toán tiền mặt tại Ngân hàng

   21 p dainam 26/04/2021 74 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 2 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến huy động vốn tại Ngân hàng; Hiểu được nguyên tắc và chuẩn mực kế toán liên quan; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan quy trình nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại Ngân hàng.

   35 p dainam 26/04/2021 83 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 1 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1 Tổng quan kế toán ngân hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng; Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p dainam 26/04/2021 83 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 5 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 5 - Trần Thị Huyên

  Mục tiêu nghiên cứu chương 5 là giải thích được yêu cầu cơ bản của công tác kế toán về tiền lương. Xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tiền lương trên chứng từ, tài khoản và sổ sách; Lập được các báo cáo và thực hiện việc đối chiếu số liệu cuối kỳ.

   25 p dainam 26/04/2021 74 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 trình bày về Phân hệ Kế toán tài sản cố định. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về TSCĐ; Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán áp dụng; Đối chiếu số liệu cuối kỳ.

   23 p dainam 26/04/2021 75 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hàng tồn kho; Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán áp dụng; Đối chiếu số liệu cuối kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p dainam 26/04/2021 77 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán; Đối chiếu số liệu cuối kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p dainam 26/04/2021 67 0

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 1 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 giúp người học hiểu về Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự cần thiết của công việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy kế toán và mô hình kế toán trong doanh nghiệp. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ và các báo cáo trong doanh...

   29 p dainam 26/04/2021 81 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  "Bài giảng Kế toán doanh nghiệp thương mại - Bài 1: Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" trình bày đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa; kế toán luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê...

   27 p dainam 28/02/2021 76 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số