• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng

  'Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng' giới thiệu hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng; quy trình thông tin của chu trình bán hàng, các rủi ro tiềm tàng và phương pháp kiểm soát thông tin thuộc chu trình.

   24 p dainam 27/05/2021 70 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất

  'Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất' giúp các bạn sinh viên nắm được các kiến thức các hoạt động chính và dòng thông tin liên quan trong chu trình sản xuất; cách thức tổ chức thông tin kế toán chu trình sản xuất; các rủi ro tiềm tàng và các hoạt động kiểm soát trong chu trình sản xuất; các...

   13 p dainam 27/05/2021 62 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự

  'Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự' tập trung vào giới thiệu hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự tiền lương và các khoản khấu trừ lương của người lao động phục vụ cho chu trình sản xuất. Nội dung bài giới thiệu quy trình thông tin của chu trình nhân sự, các rủi ro tiềm tàng và...

   17 p dainam 27/05/2021 75 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng' để nắm chi tiết khái quát chung về chu trình mua hàng; quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng; các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng.

   21 p dainam 27/05/2021 61 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán

  'Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán' được biên soạn giúp người học hiểu được ý nghĩa của việc mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ; kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin kế toán bằng các công cụ sơ đồ dòng dữ liệu và lưu đồ tài liệu, lưu đồ hệ thống để đọc,...

   12 p dainam 27/05/2021 66 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

  'Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán' trình bày khái niệm và bản chất hệ thống thông tin kế toán; vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong một hệ thống quản lý, đặc biệt là một doanh nghiệp; vai trò của người kế toán viên trong một hệ thống thông tin kế toán, trong điều kiện kế toán thủ...

   13 p dainam 27/05/2021 65 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thanh Hiếu

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thanh Hiếu

  'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 5: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh' gồm các nội dung kế toán thành phẩm; kế toán tiêu thụ thành phẩm; kế toán các khoản giảm doanh thu.

   46 p dainam 27/05/2021 64 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 4 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 4 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm' tìm hiểu chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên; kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ; phương pháp tính giá thành sản phẩm.

   37 p dainam 27/05/2021 68 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 3 - ThS. Hàn Thị Lan Thư

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 3 - ThS. Hàn Thị Lan Thư

  'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương' trình bày ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán; các hình thức tiền lương; kế toán tiền lương,tiền thưởng và thanh toán với người lao động; kế toán các khoản trích theo lương.

   45 p dainam 27/05/2021 58 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đức Dũng

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đức Dũng

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ' để nắm chi tiết khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu; phân loại và tính giá nguyên vật liệu; kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên; kế toán công cụ dụng cụ.

   39 p dainam 27/05/2021 58 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 1: Kế toán tài sản cố định' thông tin đến người học các kiến thức bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán; phân loại tài sản cố định; tính giá tài sản cố định; kế toán tình hình biến động tài sản cố định.

   30 p dainam 27/05/2021 84 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 7 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 7 Kế toán về kết quả ngân hàng giúp các bạn Hiểu được nội dung cơ bản về kết quả xác định kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại ngân hàng; Hiểu được nguyên tắc kế toán áp dụng đối với kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi...

   11 p dainam 26/04/2021 66 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số