• Cải cách kế toán công của Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

  Cải cách kế toán công của Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

  Đề tài này nêu lên kế toán công là một bộ phận của kế toán nói chung trong nền kinh tế quốc dân, phản ánh và cung cấp thông tin hoạt động kinh tế tài chính của nhà nước trên toàn quốc hoặc trên từng địa phương. Phạm vi của kế toán công bao gồm nhiều hoạt động phục vụ quản lý tài chính nhà nước thuộc các lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà...

   8 p dainam 28/12/2021 35 0

 • Tác động của môi trường ERP đối với tổ chức kế toán quản trị của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

  Tác động của môi trường ERP đối với tổ chức kế toán quản trị của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

  Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm xác định sự tác động của hệ thống ERP đến việc tổ chức KTQT trong các doanh nghiệp sản xuất, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị để để tổ chức KTQT của các công ty này được phù hợp và phát huy được hiệu quả.

   5 p dainam 28/12/2021 9 0

 • Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Quan điểm và cách tiếp cận của các quốc gia trên thế giới

  Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Quan điểm và cách tiếp cận của các quốc gia trên thế giới

  Bài viết tổng quan các tài liệu về việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính của các quốc gia trên thế giới. Bài viết nhằm mục đích khám phá các cách tiếp cận và quan điểm khác nhau hiện đang được sử dụng bởi các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của các quốc gia trên thế giới.

   8 p dainam 28/12/2021 25 0

 • Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Bài viết xem xét công nghệ blockchain và việc ứng dụng công nghệ này trong hệ thống thông tin kế toán (AIS), đồng thời xác định các tác động quan trọng của công nghệ blockchain với AIS. Các tác giả sử dụng phương pháp mô tả nhằm thảo luận nền tảng công nghệ blockchain và những hàm ý kế toán quan trọng. Nghiên cứu cho thấy, việc ứng dụng công...

   5 p dainam 28/12/2021 10 0

 • Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tình hình vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bằng cách tiến hành việc điều tra thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Nghiên cứu đã đánh giá được mức độ đo lường và công bố thông tin của chuẩn mực hàng tồn kho trong DNNVV hiện nay.

   8 p dainam 28/12/2021 30 0

 • Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam

  Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam

  Nghiên cứu trình bày cơ sở lý thuyết về nguyên tắc giá trị hợp lý, thực trạng vận dụng nguyên tắc này trong công tác kế toán tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy nhanh lộ trình vận dụng cơ sở tính giá theo giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam.

   7 p dainam 28/12/2021 14 0

 • Hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

  Hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

  Bài viết tìm hiểu các loại kiểm soát và thủ tục kiểm soát nội bộ; quản lý chi ngân sách nhà nước; yêu cầu kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính; các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   8 p dainam 28/09/2021 33 0

 • Vận dụng quy trình kiểm toán nội bộ vào các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng

  Vận dụng quy trình kiểm toán nội bộ vào các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng

  Bài viết này sẽ trình bày những nội dung liên quan đến quy trình kiểm toán nội bộ, nhằm giúp nhà quản lý thấy được tầm quan trọng khi vận dụng kiểm toán nội bộ vào trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.

   14 p dainam 28/09/2021 48 0

 • Phân tích ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Phân tích ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Bài viết sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO 2013, đến hiệu quả hoạt động của 160 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thông qua hai chỉ tiêu là, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên tổng tài...

   10 p dainam 28/09/2021 37 0

 • Kiểm soát nội bộ và rủi ro khi thực hiện trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam

  Kiểm soát nội bộ và rủi ro khi thực hiện trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam

  Bài viết tiến hành điều tra cách các doanh nghiệp da giầy Việt Nam thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ để giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro. Nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dựa trên các doanh nghiệp nghiên cứu điển hình, áp dụng phương pháp diễn giải để hỗ trợ thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và trình bày dữ liệu.

   8 p dainam 28/09/2021 35 0

 • Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại

  Hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại

  Bài viết nghiên cứu nhằm đảm bảo tính bền vững và ổn định trong phát triển cũng như đảm bảo một hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn và lành mạnh, sử dụng nguồn lực có hiệu quả, vấn đề cần phải giải quyết một cách tốt nhất đó là tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro, cụ thể là nâng cấp hệ thống kiểm soát,...

   10 p dainam 28/09/2021 34 0

 • Kiểm toán hợp tác xã: Mô hình nào phù hợp ở Việt Nam

  Kiểm toán hợp tác xã: Mô hình nào phù hợp ở Việt Nam

  Bài viết trình bày tổng quan về hoạt động kiểm toán cũng như phân tích các lợi ích và các rào cản của hoạt động này trong thực tế, bài viết đề xuất phát triển và hoàn thiện các mô hình kiểm toán hợp tác xã phù hợp trong điều kiện bối cảnh nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam.

   8 p dainam 28/09/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số