• Bài giảng Kế toán thuế: Chương 6 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 6 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 6 Kế toán thuế thu nhập cá nhân thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong chương này.

   20 p dainam 04/12/2014 257 2

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 5 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 5 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 5 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   25 p dainam 04/12/2014 265 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 4 Kế toán thuế giá trị gia tăng thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, kế toán thuế phải nộp nhà nước.

   63 p dainam 04/12/2014 228 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 3 Kế toán thuế xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 04/12/2014 308 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 2 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc bài giảng Kế toán thuế. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p dainam 04/12/2014 223 1

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ, các bộ phận cấu thành của HTKSNB, những vấn đề cần chú ý khi thiết lập HTKSNB, những hạn chế vốn có của HTKSNB.

   35 p dainam 04/12/2014 313 1

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

  Chương 5 Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành và lập báo cáo kiểm toán.

   20 p dainam 04/12/2014 222 1

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 4 Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 4 Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán

  Chương 4 Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phương pháp kiểm toán, kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán (sampling), các công cụ kỹ thuật để kiểm toán

   27 p dainam 04/12/2014 238 1

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

  Chương 3 Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ sở dẫn liệu (assertion), sai sót và gian lận (error and fraud), trọng yếu (materiality), rủi ro kiểm toán (auditing risk), bằng chứng kiểm toán (audit evidence), tính hoạt động liên tục.

   54 p dainam 04/12/2014 247 1

 • Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 1 Tổng quan về kiểm toán

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 1 Tổng quan về kiểm toán

  Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vai trò của kiểm toán, lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán; bản chất của kiểm toán; đối tuợng, chức năng và lợi ích kinh tế của kiểm toán;...

   66 p dainam 04/12/2014 219 1

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Giáo trình Lý thuyết thống kê - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của thống kê học và kỹ năng tổng hợp, dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra. Giáo trình Lý thuyết thống kê cấu trúc gồm 5 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học, chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê, chương 3: Phân tổ thống kê, chương 4: Các mức độ của hiện...

   89 p dainam 10/10/2014 271 3

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - NXB Giáo dục Việt Nam

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - NXB Giáo dục Việt Nam

  Dưới đây là giáo trình Thống kê doanh nghiệp được thiết kế gồm 3 phần với 9 chương. Nội dung kiến thức trình bày về những vấn đề về thống kê doanh nghiệp, phương pháp thu thập xử lý thông tin thống kê, thống kê kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thống kê các yếu tố trong quá trình tái sản xuất kinh doanh.

   302 p dainam 10/10/2014 373 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số