• Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ, trình bày các kiến thức: khái niệm, chức năng của hệ thống kiểm soát nội bộ, các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

   39 p dainam 21/03/2017 305 4

 • Giáo trình Excel Kế toán

  Giáo trình Excel Kế toán

  Giáo trình Excel Kế toán gồm các nội dung: thiết lập thông tin doanh nghiệp và số dư đầu kỳ các tài khoản, cập nhật nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, làm các bút toán cuối kỳ, làm báo cáo tài chính và in sổ kế toán. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và những người làm Kế toán.

   76 p dainam 21/03/2017 450 5

 • Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 3 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 3 - Lê Thị Lan Hương

  Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 3: Trình tự kiểm toán, giới thiệu các nội dung chính: mục đích và trình tự tổ chức công tác kiểm toán, chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành kiểm toán. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

   34 p dainam 21/03/2017 290 8

 • Ebook Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước: Phần 1

  Ebook Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước" do PGS.TS. Vương ĐÌnh Huệ chủ biên trình bày các nội dung: Ngân sách Nhà nước và báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước, lý thuyết về đánh giá tính bền vững của ngân sách Nhà nước,... Mời...

   114 p dainam 21/01/2016 277 6

 • Ebook Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước: Phần 2

  Ebook Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước", phần 2 trình bày các nội dung: Giải pháp hoàn thiện việc phân tích, đánh giá tính bền vững của ngân sách Nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước,......

   162 p dainam 21/01/2016 264 9

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Vũ Quốc Vững

  Chương 3 trình bày về nghiệp vụ kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ; các phương pháp tính giá thực tế nhập kho và xuất kho trong đơn vị sự nghiệp; chế độ kiểm kê và quyểt toán vật liệu, công cụ thuộc kinh phí thường xuyên; ghi chép các nghiệp vụ kinh tế vào...

   16 p dainam 21/01/2016 265 7

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng chương 1 giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; nội dung tổ chức công tác kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp; nội dung tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p dainam 21/01/2016 304 1

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Vũ Quốc Vững

  Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về kế toán vốn bằng tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này giúp người học nắm được các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền trong đơn vị HCSN, biết được hạch toán các nghiệp vụ tăng giảm vốn bằng tiền, ghi được các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp theo các hình thức kế toán.

   13 p dainam 21/01/2016 301 10

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết về kế toán các khoản chi. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Nhiệm vụ kế toán các khoản chi, kế toán chi hoạt động, kế toán chi dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   13 p dainam 21/01/2016 266 12

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Vũ Quốc Vững

  Chương 6 trình bày về kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Nhiệm vụ kế toán nguồn kinh phí, nguồn kinh phí hoạt động, kế toán nguồn kinh phí dự án, kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p dainam 21/01/2016 287 2

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Vũ Quốc Vững

  Chương 5 trình bày về kế toán các khoản thanh toán. Thông qua việc nghiên cứu chương này, sinh viên có thể cho biết những điểm khác nhau và giống nhau về kế toán các nghiệp vụ thanh toán của đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p dainam 21/01/2016 320 8

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Vũ Quốc Vững

  Chương 4 đề cập đến nghiệp vụ kế toán tài sản cố định (TSCĐ). Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Nguyên tắc về quản lý và sử dụng TSCĐ trong các đơn vị HCSN, các phương pháp kế toán tăng, giảm TSCĐ, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, việc quản lý và tính hao mòn TSCĐ; ghi chép các nghiệp vụ kinh tế vào sổ kế toán chi...

   40 p dainam 21/01/2016 299 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số