• Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 1

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 1

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 1 presents the following chapters: Chapter 1 business combinations; chapter 2 stock investments - investor accounting and reporting; chapter 3 an introduction to consolidated financial statements; chapter 4 consolidation techniques and procedures; chapter 5 intercompany profit transactions – inventories; chapter 6 intercompany profit transactions - plant assets; chapter 7 intercompany profit...

   454 p dainam 21/05/2023 1 0

 • Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 2

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 2

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 2 presents the following chapters: Chapter 13 accounting for derivatives and hedging activities; chapter 14 foreign currency financial statements; chapter 15 segment and interim financial reporting; chapter 16 partnerships - formation, operations, and changes in ownership interests; chapter 17 partnership liquidation; chapter 18 corporate liquidations and reorganizations; chapter 19 an...

   385 p dainam 21/05/2023 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 1: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 1: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 1: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật ghi sổ kế toán; Các phương pháp sửa chữa sổ kế toán; Hình thức sổ kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dainam 21/05/2023 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa doanh thu, thu nhập; định nghĩa chi phí; điều kiện ghi nhận doanh thu, thu nhập; Căn cứ để lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p dainam 21/05/2023 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm bảng cân đối kế toán; Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán; Căn cứ lập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p dainam 21/05/2023 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 2: Những vấn đề chung về báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 2: Những vấn đề chung về báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 2: Những vấn đề chung về báo cáo tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Mục đích của báo cáo tài chính; Hệ thống báo cáo tài chính; Trách nhiệm lập, trình bày báo cáo tài chính; Yêu cầu lập và trình bày; Các nguyên tắc kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dainam 21/05/2023 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 5: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước thính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 5: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước thính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

  Bài giảng Kế toán tài chính 4 - Chương 5: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước thính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót; Thay đổi chính sách kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố...

   40 p dainam 21/05/2023 2 0

 • Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế: Phần 1 (2021)

  Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế: Phần 1 (2021)

  Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế: Phần 1 gồm có 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về kế toán thuế trong doanh nghiệp; Chương 2: Kế toán thuế giá trị gia tăng; Chương 3: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Chương 4: Kế toán thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   250 p dainam 23/04/2023 9 0

 • Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế: Phần 2 (2021)

  Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế: Phần 2 (2021)

  Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 5: Kế toán thuế xuất nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt; Chương 6: Kế toán thuế nhà thầu và các loại thuế khác; Chương 7: Kỹ năng quyết toán thuế; Chương 8: Quyết toán thuế trong một số loại hình doanh nghiệp; Chương 9: Kỹ năng tối ưu hóa...

   266 p dainam 23/04/2023 9 0

 • Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 2

  Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 2

  Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 2 include of the following content: Chapter 7: Computer-assisted audit tools and techniques; Chapter 8: Data structures and CAATTs for data extraction; Chapter 9: Auditing the revenue cycle; Chapter 10: Auditing the expenditure cycle; Chapter 11: Enterprise resource planning systems; Chapter 12: Business ethics, fraud, and fraud detection.

   353 p dainam 26/03/2023 4 0

 • Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 1

  Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 1

  Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 1 include of the following content: Chapter 1: Auditing and internal control; Chapter 2: Auditing IT governance controls; Chapter 3: Security part I: Auditing operating systems and networks; Chapter 4: Security part II: Auditing database systems; Chapter 5: Systems development and program change activities; Chapter 6: Transaction processing and financial reporting...

   304 p dainam 26/03/2023 4 0

 • Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 1

  Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 1

  Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 we provide some background about accounting, the accountancy profession, and the organizations that accountants work for. In Chapter 2 we outline the conventional rules that accountants normally follow when preparing accounting statements. In part 1 we outline the principles of double-entry book-keeping and explain how to prepare...

   337 p dainam 26/03/2023 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số