• Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực kế toán Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

  Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực kế toán Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

  Bài nghiên cứu này trình bày thực trạng tình hình nhân lực kế toán ở Việt Nam và qua đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán có đủ tri thức, kỹ năng nghề nghiệp kế toán, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại, hội nhập quốc tế.

   6 p dainam 28/12/2021 8 0

 • Nghiên cứu tác động của việc áp dụng mô hình thống kê tài chính chính phủ vào kế toán công tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập

  Nghiên cứu tác động của việc áp dụng mô hình thống kê tài chính chính phủ vào kế toán công tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập

  Bài viết giới thiệu phần tổng quan cơ sở lý thuyết khá đầy đủ về mô hình GFS trong mối quan hệ với kế toán công Việt Nam, đồng thời kiểm định cơ bản các nhân tố tác động khi áp dụng mô hình này. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 nhóm nhân tố trong 10 biến độc lập về tình hình tài chính, kế toán công mà Việt Nam cần cân nhắc giải quyết...

   10 p dainam 28/12/2021 26 0

 • Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, thực trạng và giải pháp

  Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, thực trạng và giải pháp

  Bài viết tập trung phân tích thực trạng quá trình hội nhập Kế toán Kiểm toán Việt Nam; trên cơ sở đánh giá những cơ hội và thách thức cho kế toán, kiểm toán Việt Nam trong quá trình hội nhập, kiến nghị những giải pháp liên quan đến khuôn khổ pháp lý về kế toán, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán và tổ chức quản lý Nhà...

   14 p dainam 28/12/2021 29 0

 • Gia nhập hiệp định TPP và AEC - cơ hội, thách thức đối với kế toán, kiểm toán Việt Nam

  Gia nhập hiệp định TPP và AEC - cơ hội, thách thức đối với kế toán, kiểm toán Việt Nam

  Bài nghiên cứu này đề cập đến những thuận lợi cũng những khó khăn, thách thức của kế toán, kiểm toán Việt Nam, đồng thời đưa ra một số kiến nghị về định hướng phát triển. Gia nhập hiệp định TPP và AEC kế toán kiểm toán, kiểm toán Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt và có những định hướng...

   10 p dainam 28/12/2021 29 0

 • Cải cách kế toán công của Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

  Cải cách kế toán công của Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

  Đề tài này nêu lên kế toán công là một bộ phận của kế toán nói chung trong nền kinh tế quốc dân, phản ánh và cung cấp thông tin hoạt động kinh tế tài chính của nhà nước trên toàn quốc hoặc trên từng địa phương. Phạm vi của kế toán công bao gồm nhiều hoạt động phục vụ quản lý tài chính nhà nước thuộc các lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà...

   8 p dainam 28/12/2021 35 0

 • Tác động của môi trường ERP đối với tổ chức kế toán quản trị của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

  Tác động của môi trường ERP đối với tổ chức kế toán quản trị của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

  Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm xác định sự tác động của hệ thống ERP đến việc tổ chức KTQT trong các doanh nghiệp sản xuất, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị để để tổ chức KTQT của các công ty này được phù hợp và phát huy được hiệu quả.

   5 p dainam 28/12/2021 8 0

 • Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Quan điểm và cách tiếp cận của các quốc gia trên thế giới

  Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS: Quan điểm và cách tiếp cận của các quốc gia trên thế giới

  Bài viết tổng quan các tài liệu về việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính của các quốc gia trên thế giới. Bài viết nhằm mục đích khám phá các cách tiếp cận và quan điểm khác nhau hiện đang được sử dụng bởi các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của các quốc gia trên thế giới.

   8 p dainam 28/12/2021 25 0

 • Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Bài viết xem xét công nghệ blockchain và việc ứng dụng công nghệ này trong hệ thống thông tin kế toán (AIS), đồng thời xác định các tác động quan trọng của công nghệ blockchain với AIS. Các tác giả sử dụng phương pháp mô tả nhằm thảo luận nền tảng công nghệ blockchain và những hàm ý kế toán quan trọng. Nghiên cứu cho thấy, việc ứng dụng công...

   5 p dainam 28/12/2021 10 0

 • Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tình hình vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bằng cách tiến hành việc điều tra thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Nghiên cứu đã đánh giá được mức độ đo lường và công bố thông tin của chuẩn mực hàng tồn kho trong DNNVV hiện nay.

   8 p dainam 28/12/2021 30 0

 • Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam

  Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam

  Nghiên cứu trình bày cơ sở lý thuyết về nguyên tắc giá trị hợp lý, thực trạng vận dụng nguyên tắc này trong công tác kế toán tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy nhanh lộ trình vận dụng cơ sở tính giá theo giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam.

   7 p dainam 28/12/2021 14 0

 • Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất cung cấp những hiểu biết cơ bản về nhiệm vụ và công việc của một nhân viên kế toán trong doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về đọc, phân tích phương pháp lập, ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp trong phần mềm kế toán, cùng với các kiến thức liên...

   164 p dainam 28/09/2021 87 1

 • Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về đọc, phân tích phương pháp lập, ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp thương mại trong phần mềm kế toán, cùng với các kiến thức liên quan đến việc lập, kiểm tra báo cáo tài chính thông qua số liệu thực tế của các doanh...

   141 p dainam 28/09/2021 69 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số