Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính của 188 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2010-2019. Nghiên cứu sử dụng phương pháp logit và phân chia ý kiến kiểm toán thành hai loại: ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần và ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp nhận toàn phần. Mời các bạn cùng tham khảo!