Xã hội hiện đại và lý thuyết học: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 tài liệu trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Chương 6 phân tích những đóng góp của Erich Fromm đối với lý thuyết xã hội học nhân văn. Chương 7 trình bày lý thuyết cấu trúc của Dahrendorf về mâu thuẫn xã hội. Chương 8 giới thiệu những đóng góp của Peter Blau đối với sự phát triển xã hội học định lượng qua lý thuyết xã hội học vĩ mô của ông về cấu trúc xã hội. Chương 9 trình bày quan niệm của JeanFrancois Lyotard về sự biến đổi vị thế của tri thức. Chương 10 giới thiệu lý thuyết cấu trúc hóa của Anthony Giddens với tư cách là một hướng phát triển mới. Mời các bạn cùng tham khảo.