Vấn đề truyền thông báo chí về khí tượng thuỷ văn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nội dung bài viết trình bày về vấn đề truyền thông báo chí về khí tượng thuỷ văn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đây quá trình trong đó người làm công tác truyền thống truyền đưa các thông tin tới người nhận, thông tin nhằm mục đích nâng cao kiến thức, thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của người nhận thông tin thông qua các cách tiếp cận. Mọi hoạt động truyền thông đều có mục đích cụ thể; vì vậy truyền thông đóng vai trò quan trọng,